MÓN RURAL | 25/05/2017  RuralCat

El sector agrari aporta beneficis socials i ambientals valorats en 8.070 M€

La Fundació del Món Rural ha presentat l'actualització de les dades d'un ambiciós estudi que quantifica en termes econòmics les amplies i variades funcions socials i ambientals que el sector agrari aporta a la societat. Un impacte que, en termes de benestar, s'estima en 1.000€ anuals per habitant.

Les externalitats positives del sector agrari són gairebé 10 vegades superiors a les negatives. Així ho indica l’estudi “El valor ocult de l’activitat agrària a Catalunya”, elaborat per la Fundació del Món Rural (FMR) i presentat a la Sala d’Actes del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP).

L’estudi realitza una valoració aproximada del valor econòmic amb preus de mercat de les externalitats, és a dir dels efectes positius i negatius de l’activitat. Tenint en compte que moltes són incommensurables, les externalitats positives multipliquen per 4 el pes econòmic directe de l’activitat, de manera que el sector agrari català té un impacte en termes de benestar d’uns 1.000€ per habitant. Les conclusions de l’estudi permeten palesar la gran importància de l’activitat agrícola, ramadera i silvícola catalana pel conjunt de la ciutadania i del territori.

En concret, entre les externalitats positives, destaca la conservació del patrimoni natural i biodiversitat com la principal aportació del sector agrari més enllà dels seus valors productius. Altres dels principals beneficis que l’agricultura, la ramaderia i la gestió forestal aporten i que tenen un impacte destacable per al conjunt de la societat, són la regulació del cicle de l’aigua i disponibilitat de recursos hídrics, l’estructuració del territori i gestió del paisatge, els usos recreatius i culturals, la prevenció de la degradació del sòl, la mitigació del canvi climàtic i la prevenció i mitigació d’incendis forestals.

Tot això, tenint en compte que es tracta d’un 1,6% de la població que gestiona el 90% del territori.

 

Nou material divulgatiu per crear consciència sobre la importància del món rural

 

Aquestes i altres dades interessants són les que es recullen de manera quantificada en les infografies de caràcter divulgatiu que han estat presentades en primícia en el marc de la jornada, l’objectiu de les quals és crear consciència i mostrar els beneficis del món rural per a la societat. Un impacte que, en termes de benestar, s’estima en 8.070 milions d’euros anuals (1.000€/habitant), xifra fins a quatre vegades superior al valor econòmic directe que genera anualment l’activitat del sector quant a producció d’aliments i matèries. Josep Maria Palau, cap de projectes d’Estudis Ramon Folch, i Marc Costa, tècnic de la FMR, han estat els encarregats de presentar aquest innovador material divulgatiu, un treball que el director de la Fundació, Marc Riera, ha definit com a “necessari” per tal de “seguir fent pedagogia” sobre “la transcendència del món rural en el desenvolupament sostenible del país”.

Impulsar polítiques que afavoreixin l’estructuració dels sectors productius i rendes dignes per als productors, millorar la integració de les polítiques públiques sobre el medi rural i el sector primari, fomentar estratègies que aportin valor afegit a la producció i desenvolupar la recerca i la transferència tècnica són algunes de les altres propostes que s'han plantejat durant el transcurs de la jornada.