500.000 PROFESSIONALS ASSEGURATS | 24/12/2010  RuralCat/MARM

El Govern central destina 274 milions a les assegurances agràries

El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Assegurances Agràries per a l'exercici 2011, amb una dotació pressupostària de 274,10 milions d'euros que seran destinats a subvencionar als gairebé 500.000 agricultors, ramaders, propietaris forestals i aqüicultors que asseguren la seva producció en les diferents línies d'aplicació en 2011.

hivernacle_101910cont.jpg

 

En l'actualitat, més del 55% de la producció agrícola espanyola es troba assegurada i, per tant, protegida davant els danys ocasionats pels riscos naturals. El total de les produccions garantides per aquest sistema aconsegueix un valor proper als 11.000 milions d'euros.
 
Entre els objectius previstos en el Pla d'Assegurances es troba, en primer lloc, la incorporació de la totalitat de les produccions ramaderes i forestals presents a Espanya. A més, se segueix avançant en l'extensió dels riscos que són aplicables a les diferents línies d'assegurança incloent noves garanties, tant en les produccions agrícoles com en les ramaderes.
 
D’altra banda, a partir del proper any el sistema d'assegurances agràries començarà a oferir protecció davant els danys que poguessin produir-se en infraestructures existents en les parcel·les agrícoles que es vegin afectades per algun risc natural. A més i atenent a les necessitats de protecció manifestades pels productors, s'inclouen noves garanties en determinades línies de segur destinades a perfeccionar els models d'assegurança i adaptar-los a la realitat productiva de les seves explotacions.
 
El Pla d'Assegurances Agràries 2011, preveu implantar un nou sistema de gestió i contractació que ofereixi més informació i faciliti l'accés dels productors a les seves garanties.
 
El Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, a través d'ENESA, aposta per mantenir els nivells de subvenció aplicats en el 2010. Tanmateix, com en anys anteriors, es manté el compromís de l'Administració General de l'Estat de no concedir ajudes extraordinàries als productors que puguin veure's afectats per danys assegurables en el marc del Pla d'Assegurances Agràries.