FORESTAL | 13/06/2017  RuralCat

Guia dels criteris de classificació de la fusta en peu de Catalunya

Aquesta guia ha estat elaborada en el marc del projecte europeu LIFE+DEMORGEST i vol ser una eina pràctica que permeti als gestors de les forests i les empreses de treballs forestals establir uns criteris clars i senzills per classificar la fusta dels arbres en peu i en faciliti la distribució i comercialització posterior.

Aquesta fitxa, editada pel Centre de la Propietat Forestal, s'estructura de forma que sigui útil com a eina de treball per classificar visualment els arbres en peu a partir de les seves característiques morfològiques, de conformació, estat sanitari i dimensions.

La Guia proporciona informació per optimitzar la selecció dels peus en funció del tipus de transformació o ús al qual es vulguin destinar i consta de dues parts principals. En primer lloc, es descriuen els factors que influeixen sobre la qualitat dels arbres i s'expliquen les necessitats que tenen les diferents famílies de productes fusters respecte a les qualitats de la fusta en peu. En segon lloc, s'ofereix una fitxa de camp on es recullen de forma concisa tots els criteris de selecció, amb l'objectiu d'oferir una eina pràctica per optimitzar la classificació de la fusta en peu dels boscos de Catalunya.