AJUTS | 05/07/2017  RuralCat

Ajuts a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura

Aquests ajuts tenen un import de 300.000 euros i enguany incorporen noves despeses subvencionables. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 9 de juliol.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha convocat els ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura per a l’any 2017. Aquests ajuts estan integrats en el Programa de millora de la producció i la comercialització dels productes apícoles per al període 2017 - 2019, aprovat per la Comissió Europea (CE).

Poden ser beneficiaris i perceptors de l'ajut les cooperatives apícoles, les associacions i les agrupacions de persones apicultores en les quals la majoria dels seus membres compleixen els requisits previstos en les bases reguladores de l'ajut, i per a les actuacions de racionalització de la transhumància, també en poden ser els titulars d'explotacions apícoles que, a més de complir els esmentats requisits establerts, acreditin la condició de persona agricultora professional. I les despeses subvencionables són actuacions d'assistència tècnica, de lluita contra les agressions i les malalties de l’arnar -en particular contra la varroasi-, de racionalització de la transhumància, i de mesures de suport als laboratoris d'anàlisis de la mel i de productes apícoles.

L’import d’aquests ajuts és de 300.000 euros, que estan cofinançats entre el Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) en un 50%, el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) en un 25%, i el DARP en un 25%. No obstant, val a dir que s’estableix un import addicional estimat de 220.000 euros a aplicar en funció de les disponibilitats pressupostàries efectives en el moment anterior a la resolució.

Les principals novetats de la convocatòria d’enguany són que el sistema de presentació de les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació s’han de realitzar obligatòriament per via telemàtica utilitzant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, sense perjudici que les persones físiques puguin utilitzar la via presencial.

Així mateix, s’ha incorporat noves despeses a les línies d’actuació: ‘Lluita contra les agressions i les malalties de l’arnar, en particular contra la varroasi’ (adquisició de trampes i atraients per capturar Vespa velutina), ‘Racionalització de la transhumància’ (sistemes de protecció o vigilància antirobatori o de geolocalització dels assentaments), i ‘Mesures de suport als laboratoris d’anàlisi de mel i productes apícoles” (ampliada a productes apícoles).

Cal tenir present que l’apicultura és una activitat tradicional implantada en moltes zones rurals de Catalunya en les quals actua com a activitat agrària principal o complementària d’altres per a molts dels seus pagesos. Així doncs, l’activitat apícola compleix una funció econòmica atès que proporciona una part important dels ingressos de les persones agricultores, però alhora contribueix al desenvolupament rural i al manteniment de la població en zones de muntanya o zones desfavorides i en reforça el teixit econòmic i social. Alhora, l'apicultura afavoreix l’increment de la pol·linització i, en conseqüència, ajuda al manteniment, la conservació i l’equilibri dels ecosistemes i de l’entorn natural on hi ha els abellars. La pol·linització afavoreix la conservació de determinades espècies vegetals silvestres i l'increment de rendiments d’altres espècies cultivades, especialment les de conreu d’arbres fruiters.

A més, el sector apícola es caracteritza per la diversitat de les condicions de producció i dels rendiments, així com per la dispersió i l’heterogeneïtat dels agents econòmics, tant respecte a la producció como a la comercialització.