ALIMENTACIÓ | 26/07/2017  DARP

El Govern aprova la creació del Consell Català de l'Alimentació

Amb la creació d'aquest Consell es posen les bases d'una nova política alimentària de país basada en la producció local d'aliments i que articula tots els agents de la cadena alimentària.

El Govern de la Generalitat ha aprovat la creació del Consell Català de l’Alimentació com a òrgan d’assessorament i de participació institucional en matèria d’agroalimentació. Aquest Consell, col·legiat i adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, té l’objectiu d’analitzar i debatre els reptes de caire social, ambiental, empresarial i tecnològic als quals ha de fer front el sector agroalimentari català, perquè s’abordin de forma participada, previsora, eficaç, equilibrada i sostenible.

Amb la creació del Consell Català de l’Alimentació es posen les bases d’una nova política alimentària de país basada en la producció local d’aliments i que articula tots els agents de la cadena alimentària.

En formaran part representants de les organitzacions professionals agràries més representatives, de les institucions, els col·legis professionals i les associacions l’activitat de les quals té relació directa amb l’alimentació a Catalunya.


El Consell actuarà com a observatori de l’agroalimentació, amb una visió transversal, que permeti proposar les mesures necessàries per a l’aprofitament de totes les oportunitats per impulsar una política alimentària que respongui a les demandes dels consumidors i alhora potenciï el teixit productiu català, sobre la base de la seguretat i la qualitat dels aliments.

Les funcions del Consell Català de l’Alimentació són les següents:

 • Fòrum d’anàlisi i debat de les qüestions relacionades amb les polítiques públiques agroalimentàries.
 • Formular propostes per a afavorir l’equilibri i la transparència en les relacions de la cadena alimentària i que permetin el desenvolupament correcte i equitatiu de totes les baules.
 • Formular propostes relacionades amb la comercialització, el foment i la promoció dels productes agroalimentaris catalans, inclosos els reconeguts amb qualitat diferenciada, amb l’agricultura de proximitat i amb l’agricultura ecològica, tant per al mercat intern com per a l’exportació.
 • Analitzar les mesures que es defineixin en altres instàncies o administracions i que puguin afectar l’agroalimentació, així com presentar propostes d’actuació.
 • Actuar com a òrgan assessor en l’elaboració de les polítiques que fomentin la sostenibilitat, la responsabilitat social, la lluita contra el malbaratament en tots els àmbits de la cadena agroalimentària i proporcionar aliments sans i segurs a la ciutadania.
 • Recollir propostes de promoció de la dieta mediterrània i foment dels hàbits alimentaris saludables i sostenible entre la ciutadania, integrant-hi tots els agents de la cadena agroalimentària.
 • Formular propostes de promoció i foment de la vàlua del patrimoni gastronòmic català com a element vertebrador de la producció agroalimentària i de la resta de la cadena.
 • Participar en l’establiment de les bases necessàries per a estimular la competitivitat de les empreses vinculades a la cadena agroalimentària; fomentant la innovació, en base al trinomi salut, nutrició i gastronomia.
 • Donar una visió transversal, que permeti analitzar i proposar les mesures d’innovació necessàries per a l’aprofitament de totes les oportunitats dels mercats i per oferir les millors condicions de qualitat i sostenibilitat.
 • Proposar actuacions que fomentin la qualitat agroalimentària dels productes en les diferents fases de la cadena agroalimentària.
 • Fomentar la Seguretat Alimentària i la disponibilitat dels aliments envers el consumidors.


El Consell Català de l’Alimentació estarà format per 4 comissions: la Comissió de la Cadena Agroalimentària; la Comissió de Competitivitat i Internacionalització Alimentàries; la Comissió de Gastronomia i Territori, i la Comissió de Malbaratament i Sostenibilitat, en les quals participaran entitats referents i representatives de cada àmbit.