FINS AL 25 DE MARÇ | 18/01/2011  RuralCat

S'obre la subscripció a l'assegurança de danys en vivers de vinya

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat l'Ordre ARM/17/2011, de 13 de gener, segons la qual es defineixen les produccions i els rendiments assegurables, les condicions tècniques mínimes de conreu, l'àmbit d'aplicació, els períodes de garantia, les dates de subscripció i els preus de l'assegurança de danys excepcionals en vivers de vinya. El termini de subscripció a l'assegurança, inclosa en el Pla 2011 d'Assegurances Agràries, finalitzarà el 25 de març de 2011.

raïm_cont_18_01_11

 

 
Segons el BOE, són assegurables, amb cobertura dels riscos de gelada, pedra, inundació, pluja torrencial i garantia de danys excepcionals, les diferents produccions de vivers de vinya, susceptibles de recol·lecció dins del període de garantia, que estiguin situades en l'àmbit d'aplicació establert per a cada classe de cultiu.
 
D'aquesta manera, les produccions de vivers de vinya podran assegurar-se en una de les següents opcions establertes en funció del material reproductor: en parcel·les de ceps mare de patrons de vinya en plantació regular, tant de secà com de regadiu, destinades a la producció de material vegetatiu de vinya; en parcel·les de regadiu d'estaques empeltades, destinades a l'obtenció de planta-empelt; i en parcel·les de camps de ceps mare d'empelts en plantació regular, tant de secà com de regadiu, destinades a l'obtenció d'empelts de pua i gemmes.
 
Pel contrari, quedaran excloses de la cobertura d'aquesta assegurança, les produccions pertanyents a parcel·les destinades a experimentació o assaig, tant de material vegetal com de tècniques o pràctiques culturals, les que es trobin en estat d'abandó o les destinades al propi consum situades en horts familiars.
 
Els preus unitaris que s'aplicarà per a les diferents produccions seran triats lliurement per l'agricultor, tenint en compte les seves esperances de qualitat, entre uns límits que oscil·len entre 2 i 80 euros/100 unitats (mínims) i entre 4 i 120 euros (màxims).