AJUTS | 21/09/2017  RuralCat

Convocatòria d'ajuts per la transformació i comercialització d'aliments i la mitigació del canvi climàtic

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha convocat els ajuts destinats a les inversions relatives a la transformació i comercialització d'aliments i les relatives a la mitigació del canvi climàtic en la transformació d'aliments. El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes.

L’objectiu d’aquests ajuts és millorar la competitivitat dels productes primaris, integrant-los millor en la cadena agroalimentària, i facilitar el subministrament i l'ús de fonts renovables d'energia, subproductes, residus i altra matèria primera no alimentària per impulsar el desenvolupament de la bioeconomia.

Els ajuts que preveu aquesta Ordre, per un import total de 27.000.000,00 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) d'acord amb el que preveu el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, i amb naturalesa de crèdit plurianual, van a càrrec de la partida pressupostària dels pressupostos del DARP dotada amb un import màxim de 15.390.000 euros, que es distribueix de la manera següent: 1.100.000,00 euros en l'exercici 2018, 8.000.000,00 euros en l'exercici 2019 i 6.290.000,00 euros en l'exercici 2020. L'aportació del DARP a aquesta convocatòria representa el 57% del finançament d'aquests ajuts.

La resta de finançament, 11.610.000 euros, procedeix del fons FEADER, que representa el 43% del finançament d'aquests ajuts, i va a càrrec d’una altra partida pressupostària dels pressupostos del DARP.
Les persones beneficiàries han de realitzar, pagar i justificar davant el DARP les actuacions objecte dels ajuts des de la data de la presentació de la sol·licitud de l'ajut fins al 31 de març de 2020, ambdós inclosos.

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes, que computa des de l'endemà de la publicació en el DOGC de la RESOLUCIÓ ARP/2187/2017, de 5 de setembre, per la qual es convoquen els ajuts destinats a les inversions relatives a la transformació i comercialització d'aliments (operació 04.02.01) i les relatives a la mitigació del canvi climàtic en la transformació d'aliments (operació 04.02.02) (ref. BDNS 362360).