SECTOR AGRARI | 22/02/2011  RuralCat

Fitxa tècnica 07: Neteja amb àcid d'instal·lacions de reg localitzat

La problemàtica principal de qualsevol instal·lació de reg és l'obstrucció progressiva de les canonades. Aquest fitxa tècnica ens explica el procediment de neteja amb àcid fosfòric o nítric i els seus avantatges.

reg_cont_22_02_11

Obertura de les canonades de reg. Font: DAAM. © ECA Tàrrega.

 

Les instal·lacións de reg necessiten un manteniment periòdic a fi d'optimitzar el seu rendiment i mantenir la uniformitat en la distribució de l'aigua a la parcel·la. El problema és l'obstrucció al llarg del temps dels emissors per evaporació i acumulació de sals en la sortida i en les parets de les canonades. La neteja va adreçada a eliminar aquestes precipitacions tant en les conduccions com en vàlvules i emissors.
 
Aquesta eliminació però, cal fer-la amb una periodicitat que depèn de les condicions de l'aigua de reg i dels elements que s'hi aporten, normalment un o dos cops l'any. Cal destacar que, en el cas que es facin aportacions d'àcid fosfòric i/o àcid nítric com adob, es pot reduir la regularitat d'aquesta neteja.