INNOVACIÓ | 11/10/2017  RuralCat

Nou un model de planificació i gestió de finques agràries sostenibles i amb productes d'alt valor afegit

Fruit dels ajuts a la creació de Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles s’ha fet un estudi sobre com planificar i gestionar finques agràries per obtenir productes d’alt valor afegit compatibles amb la conservació i la millora del patrimoni natural

El Grup Operatiu que ha fet l’estudi està format per Riet Vell (líder del projecte), l’Espigall, l’Ajuntament de Granollers, SEO BirdLife, la Fundació Catalunya – La Pedrera, l’Associació Paisatges Vius i la Xarxa de Custòdia del Territori.

En els següents enllaços podeu consultar els documents resultants del projecte: 

El Grup Operatiu té com a primer objectiu la generació d’un projecte d’ampli abast que impulsi de forma efectiva, arreu de Catalunya, la compatibilització de la producció i la comercialització agrària amb la conservació del patrimoni natural per mitjà de la custòdia del territori que permeti planificar les finques d’una manera holística integrant els aspectes econòmics, socials i ambientals.

Les accions derivades d’aquest Grup Operatiu han de promoure la creació de productes agraris d’alt valor afegit, eminentment ecològics, que integrin tècniques productives que permetin la conservació dels hàbitats i les espècies naturals que depèn d’aquesta activitat com a estratègia per generar serveis ecosistèmics complementaris que, a la vegada, repercuteixin en la viabilitat socioeconòmica de les explotacions.

La proposta pretén revertir la tendència de pèrdua de biodiversitat associada a la intensificació de l’activitat agrària per la manca de viabilitat econòmica de les explotacions. Aquesta tendència, general a bona part del territori, necessita d’estratègies com ara la producció ecològica o la preservació de l’entorn com a valors que permetin incrementar els ingressos de les explotacions, ja sigui per la via del preu del producte o dels serveis complementaris que es poden oferir en aquestes finques (guiatges, turisme, etc..).

A nivell sectorial, la innovació plantejada ha de permetre incrementar els rendiments de les explotacions per la via dels productes de major qualitat i vehiculitzats, en la major part dels casos, a través dels mercats de proximitat, en els quals la custòdia del territori juga un paper de “marca” associada a les entitats de conservació de la natura que treballen a la zona.

 Aquest ajut és cofinançat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i forma part del FEADER, cofinançat per la Unió Europea (Ajut a la Cooperació per a la Innovació. Operació 16.01.01 del PDR de Catalunya 2014 – 2020).

 

Informació relacionada