LEGISLACIÓ AGRÀRIA | 10/03/2011  RuralCat

Les cooperatives podran retenir les aportacions dels inversors que es donin de baixa

El Parlament de Catalunya ha aprovat el primer decret llei del nou Govern en relació amb el capital social de les cooperatives, que modifica la legislació anterior sobre aquestes entitats i inclou la possibilitat de retenir les aportacions dels inversors que es donin de baixa. El seu objectiu és adaptar la normativa comptable de les cooperatives catalanes a les normatives europees.

parlament_cont_10_03_11

Saló de sessions del Parlament. Font: Parlament de Catalunya.

 
Aquest canvi de normativa ha estat prorrogat durant dos anys consecutius, però els balanços corresponents als exercicis econòmics que comencin a partir de l'1 de gener de 2011 ja hauran d'incorporar aquesta modificació, que preveu dos tipus d'aportacions: aquelles amb dret de reemborsament en cas de baixa de la cooperativa, i les que no es retornaran perquè ho refusa el consell rector de la societat.
 
Les primeres són les aportacions que les cooperatives han utilitzat fins ara i tenen en el seu capital social, i les segones responen a la nova modificació de la Llei de cooperatives per adaptar-se a les normes internacionals comptables (NIC).
 
Aquest és el primer decret llei del nou govern d'Artur Mas segons el qual les cooperatives podran modificar els seus estatuts de forma voluntària i evitar perdre aquelles aportacions de capital dels inversors que es donin de baixa.