7.485 MILIONS D'EUROS | 17/03/2011  RuralCat/FMR

La funció socioambiental del sector agropecuari i forestal equival al 3,75% del PIB català

Segons l'estudi "El valor ocult de l'activitat agropecuària a Catalunya", impulsat per la Fundació del Món Rural (FMR), el valor econòmic de les funcions socials i ambientals del sector agropecuari i forestal ascendeix a 7.485 milions d'euros, el que equival al 3,75 per cent del producte interior brut (PIB) català. L'objectiu d'aquest informe ha estat quantificar econòmicament el valor que generen l'agricultura, la ramaderia i els boscs a Catalunya, més enllà del que li atorga el mercat.

programa_cont_17_03_11.jpg

Detall del cartell de l'acte de presentació de l'estudi. Font: Fundació Món Rural.

 

Aquestes dades donen una magnitud molt més amplia del valor estratègic del primari. De fet, l'activitat econòmica directa i indirecta derivada de la producció agroramadera i forestal del nostre país se situa per sota, en uns 5.495 milions d'euros, és a dir, el 2,75 per cent del PIB.

 

Estudi de les externalitats de l'activitat agropecuària

 
Aquest projecte de la fundació es caracteritza per l’anàlisi de les externalitats (efecte que no té assignat un preu de mercat) del sector, tant aquelles que són positives com les que són negatives.
 
Les primeres estan vinculades a la conservació del patrimoni natural i al foment de la biodiversitat, principalment, però també a la mitigació del canvi climàtic o a la contenció dels incendis forestals, i es valoren en 8.241 milions d'euros. Pel que fa a les negatives, quantificades en 756 milions d'euros, estan referides principalment a la sobreexplotació i contaminació d'aqüífers.
 
Els tres subsectors considerats en l’informe presenten peculiaritats específiques que fan que s’hagi abordat de forma diferent la valoració de les seves externalitats. Pel que fa a l’activitat forestal, implica la gestió del 40% del territori català i exerceix múltiples funcions socioambientals, però pateix una greu crisi de rendibilitat en el mercat. El sector agrícola ocupa més d’un 30% del territori i és un creador actiu i secular del paisatge. Tot i això, viu una situació socioeconòmica difícil que posa de manifest la necessitat d’explorar noves opcions per assegurar la seva competitivitat. En canvi, el sector que més pes econòmic té en la producció final agrària, el ramader, que permet a moltes explotacions tirar endavant, és, alhora, el que implica una part més significativa dels impactes negatius quan és gestionat en règim intensiu.
 
L'informe parteix de la base que "no incloure els costos i beneficis de les externalitats no deixa de ser un autoengany, ja que els seus efectes econòmics són clarament presents." Per als investigadors, aquests efectes es poden manifestar des de l'administració (accions com ara sanejaments, repoblació de boscos o descontaminació) o des de les mateixes empreses agràries, les quals han de fer front a inversions complementàries en la seva activitat (com ara encariment dels processos productius o del transport). Molts cops també es tradueix en l'assumpció social de nous costos actuals i futurs com ara la contaminació, nous riscos i restriccions, o la pèrdua de biodiversitat.
 

Propostes d’actuació

 
Tan mateix, en un altre informe paral·lel, els investigadors plantegen la necessitat de garantir la competitivitat i el manteniment del sector. El document recull 10 directrius estratègiques i 35 propostes d’actuació, amb la intenció d’obrir un procés per a aquest nou model. Es planteja mecanismes de compensació i promoció d’aquestes activitats per a què tinguin continuïtat i assegurin els beneficis socials que comporten. Per això, es proposa que s’impulsi línies de treball per a millorar la producció i la productivitat, orientar el sector agrari cap a nous canals i fórmules de distribució i comercialització, així com nous segments de mercat que aportin més valor afegit. També recomana que es prioritzi les polítiques adequades per a minimitzar les externalitats negatives com ara les derivades de males pràctiques.
 
Tots aquells interessats en ampliar els resultats i conclusions de l'informe poden consultar el web de la Fundació del Món Rural o del DAAM.