MÓN RURAL | 23/03/2011  DAAM

Els Agents Rurals realitzen prop de 135.000 actuacions l'any

El Cos d'Agents Rurals (CAR) del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural va realitzar durant l'any 2010 un total de 134.594 actuacions. Aquestes accions corresponen a vuit àrees d'actuació diferents, entre les quals cal destacar la de caça i protecció dels animals i la d'incendis forestals, que van requerir un nombre d'intervencions major. Pel que fa al tipus d'actuació, les tasques d'inspecció són les més habituals a tots els àmbits.

agents_cont_23_03_11

Agents del CAR. Font: DAAM.

 

Àrea d'incendis forestals. Actuacions: 29.034

En aquesta àrea, el CAR ha continuat la intensa activitat inspectora dels últims anys (16.972). Pel que fa al nombre de denúncies, les línies elèctriques són les que més n'acumulen (638) a causa del risc que poden comportar d'incendi. Segueixen en nombre les cremes agrícoles (125), els incompliments de la normativa d'urbanitzacions (57) i els de les condicions del permís de fer foc (40).
 
 

Àrea forestal. Actuacions: 15.558

S’han dut a terme 12.165 inspeccions i 1.225 tasques de col·laboració en la gestió. La infracció més comuna és la rompuda de terreny forestal, amb un total de 76 denúncies, i la d'aprofitament forestal sense autorització amb 46 denúncies. L'activitat inspectora s'ha concentrat principalment en el control dels aprofitaments forestals i de les plagues forestals, i també de l'obertura de pistes i construccions en terrenys forestals.
 
 

Àrea de caça i protecció als animals. Actuacions: 44.979

És l'àrea amb més actuacions. Cal atribuir-ho en bona part a la recollida i el transport de fauna, els censos de fauna i les investigacions sobre ús de verins i arts il·legals i sobre la mort d'espècies protegides, que, a més, han motivat l'augment dels atestats en aquesta matèria.
 
 

Àrea de circulació motoritzada. Actuacions: 6.165

S'han dut a terme molts controls i inspeccions (5.158). Contràriament, el nombre de denúncies és força menor (560), cosa que significa un compliment major de la normativa de regulació de l'accés motoritzat al medi natural. Les infraccions més freqüents són per circular per vials prohibits (253), o per circular camps a través (112).
 
 

Àrea de pesca continental. Actuacions: 9.832

L'any 2009 va ser una de les àrees en què es va treballar més intensament a causa de l'entrada en vigor de la nova Llei de pesca. Enguany, però, s'ha tornat a la normalitat. El nombre de denúncies interposades ha estat de 905 a causa, d'una banda, de l'increment de l'activitat inspectora (7.495 inspeccions), i, d'altra banda, de l'aplicació de procediments normalitzats de treball específics per a aquesta àrea.
Les infraccions més comunes són la manca de llicència de pesca, la manca de permís per a les zones de pesca controlada i la utilització d’esquers prohibits.
 
 

Àrea de pesca marítima. Actuacions: 409

En aquesta àrea també destaca l’activitat inspectora (191 inspeccions), tant de pesca professional com recreativa, i de seguiment i control del furtivisme. També són importants les tasques de vigilància (95), sobretot a l’Àrea Protegida de les Illes Medes i al Parc Natural de Cap de Creus, fet que ha suposat 17 denúncies per practicar aquesta activitat en zones protegides.
 
 

Àrea de medi ambient. Actuacions: 10.471

La formació continuada dels agents rurals en aquesta matèria fa que se'n pugui anar incrementant tant la tasca inspectora, amb un total de 7.487 inspeccions, com les denúncies, amb un total de 476. Les actuacions se centren en la inspecció d'abocaments de residus, especialment de runes, crema de residus i abandonament de vehicles. D'altra banda, també s'han intensificat les inspeccions d’activitats extractives.
 
 

Altres actuacions: 18.144

Cal destacar les activitats divulgatives i de sensibilització escolar, i també d'atenció i assistència ciutadana. Gairebé 15.000 escolars han participat durant l'any 2010 en activitats divulgatives sobre la prevenció en el medi ambient que han estat organitzades pel cos d'Agents Rurals. També són importants les actuacions de la unitat aèria, especialment la vigilància, detecció i perimetració d'incendis forestals, el seguiment d'activitats extractives, les infraccions urbanístiques i els treballs de fotografia aèria.
 
També cal esmentar les actuacions dutes a terme com a conseqüència dels efectes de la nevada del mes de març sobre la ciutadania. Aquestes actuacions van consistir en el trasllat de malalts a centres hospitalaris, el rescat de vehicles immobilitzats, la detecció de línies elèctriques afectades pel temporal i el trasllat de tècnics i equipament per a la recuperació dels repetidors de telefonia de la demarcació de Girona.
 
Finalment, també són importants les actuacions de la unitat especial de muntanya i escalada en suport de la gestió de fauna, com ara la col·locació de càmeres per al seguiment de nius, o la instal·lació de plataformes per a la reconstrucció de nius, i el mostreig en nius d’espècies protegides. També s'han fet seguiments d'activitats esportives en alta muntanya, com ara l’esquí de travessa, i les vies d'escalada en espais protegits i zones sensibles.

 

Informació relacionada