AJUTS | 25/10/2017  DARP

Convocats els ajuts de dues línies del Pla d'assegurances agràries 2017

Les línies són: les no cobertes per la convocatòria del mes de juny i les assegurances d'hivernacles de la campanya 2017-2018. Els ajuts establerts en aquesta convocatòria tenen naturalesa de crèdit anticipat i van a càrrec dels pressupostos del DARP per a l’any 2018, amb un import màxim de 7,9M€

S’ha publicat la Resolució ARP/2429/2017, de 18 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria dels ajuts a les línies del Pla d’assegurances agràries 2017 no coberts per la Resolució ARP/1429/2017, de 13 de juny, i també es convoquen els ajuts a les assegurances d’hivernacles corresponents a la campanya 2017-2018.

Els ajuts establerts en aquesta Resolució tenen naturalesa de crèdit anticipat i van a càrrec dels pressupostos del DARP per a l’any 2018, amb un import màxim de 7,9mM€ euros, dels quals 7,86M€ es destinaran a la línia d’ajut de les assegurances incloses al Pla d’assegurances agràries combinades i 40.000 euros a la línia d’ajut a les assegurances per a les estructures, cobertures i instal·lacions d’hivernacles, umbracles i túnels.

Pel que fa els ajuts a les assegurances agràries combinades, es mantenen els criteris de les anteriors convocatòries i, tal i com ja es va establir a les bases reguladores, els ajuts que es concedeixen per part del DARP consisteixen en subvencionar un percentatge sobre la subvenció que l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (ENESA) aplica a la pòlissa contractada, excepte en el cas de les assegurances de recollida i destrucció d’animals morts que l’ajut és un import per animal i espècie.

En relació amb la contractació d’assegurances per a les estructures, cobertures i instal·lacions d’hivernacles, umbracles i túnels, s’inicia el termini de sol·licitud per a les pòlisses contractades entre l’1 d’octubre de 2017 i el 30 de setembre de 2018.

Cal destacar el fort compromís del DARP en el recolzament al sistema d’assegurances agràries, que entre d’altres coses, es veu reflectit en el manteniment de l’aportació pressupostària per fer front a aquests ajuts, en compliment d’un dels objectius amb major antiguitat, que és el de l’impuls i el foment de les assegurances agràries per tal de salvaguardar les produccions agràries i ramaderes.