FORESTAL | 31/10/2017  RuralCat

Nova fitxa tècnica sobre plantacions de noguera, cirerer i freixe

El Centre de la Propietat Forestal ha publicat la darrera fitxa tècnica de la sèrie dedicada a la silvicultura de les diferents espècies presents a Catalunya i els models generats a les Orientacions de gestió forestal sostenible de Catalunya (ORGEST).

Detall de la portada de la fitxa tècnica. Font: CPF

Detall de la portada de la fitxa tècnica. Font: CPF

La fitxa “Plantacions (forestals i agroforestals) de noguera, cirerer i freixe. Requeriments i models de gestió” presenta recomanacions per al disseny, l'establiment i la gestió de plantacions de noguera híbrida, cirerer i freixe de fulla gran a Catalunya, amb l'objectiu de produir fusta de qualitat amb destinació a la indústria de fullola. Per aconseguir aquest objectiu, la gestió aplicada inclou components propis de la silvicultura i, en molts casos, de l'arboricultura.

El disseny i la gestió d'aquestes plantacions presenta una gran versatilitat en funció de les característiques del terreny i de la intensitat de gestió desitjada: des de condicions intensives amb planta clonal subjecta a fertirrigació fins a plantacions mixtes d'alta densitat en ambient forestal i mínima gestió; des de petites plantacions lineals en antics bancals de muntanya fins a sistemes agroforestals en planes agrícoles, etc. Aquests sistemes poden donar lloc a serveis addicionals a la producció de fusta de qualitat: conservació de la biodiversitat, millora de les propietats del sòl i la qualitat de l'aigua, regulació hidrològica, qualitat i diversitat del paisatge, etc.

El manual se centra en les tres espècies més emprades en aquest tipus de plantació a les nostres condicions (Juglans x intermedia, Prunus avium i Fraxinus excelsior), però els criteris de disseny i gestió presentats són aplicables a altres espècies amb potencial per produir fusta de qualitat, tant d'aquests gèneres (Juglans regia, Juglans nigra, Fraxinus angustifolia) com d'Acer, Sorbus, Pyrus o Celtis, entre d'altres.

Es presenta a continuació el producte objectiu i els principals tipus de plantació que es poden dur a terme. La segona secció presenta els requeriments ecològics principals d'aquestes espècies. La tercera secció mostra els cinc esquemes de gestió amb els criteris de disseny i gestió més habituals. Finalment, es presenten els models de gestió per a les tres espècies objecte del manual.

Val a dir que les publicacions "Frondoses productores de fusta de qualitat: ecologia i silvicultura d'espècies per a l'àmbit pirinenc i regions limítrofes" (Coello et al., 2013) i "Autoecología de las frondoses nobles" (Gonin et al., 2014) amplien la informació continguda en aquesta fitxa, pel que fa als requeriments ecològics d'aquestes i altres espècies productores de fusta de qualitat.