FINS AL 22 DE JULIOL | 11/07/2011  RuralCat/DAAM

Es convoquen els ajuts a l'apicultura

S'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora en la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura a l'àmbit territorial de Catalunya, i es convoquen els corresponents a l'any 2011, segon l'Ordre AAM/149/2011, d'1 de juliol. El termini de sol·licitud és del 12 al 22 de juliol de 2011, ambdós inclosos.

abella_cont_11_07_11.jpg

Font: DAAM.

 

El Reglament CE 797/2004, del Consell, de 26 d'abril, estableix una sèrie de mesures destinades a millorar la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura amb l'objectiu que, posteriorment a l'elaboració d'un estudi sobre l'estructura del sector, cada estat membre de la Unió Europea estableixi un programa estatal d'actuacions amb caràcter triennal.
 
Aquest programa estatal s'ha d'adreçar a actuacions destinades a l'assistència tècnica als apicultors i a les agrupacions d'apicultors, a la lluita contra la varroasi, a la racionalització de la transhumància, i a les mesures de suport als laboratoris d'anàlisi de les característiques fisicoquímiques de la mel.
 
El programa d'actuacions a Catalunya ha estat aprovat dins el programa de millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura estatal, mitjançant la Decisió de la Comissió de 14 de setembre de 2010, que aprova el programa de millora de la producció i la comercialització dels productes apícoles presentat per Espanya.