FINS AL 13 D'AGOST | 13/07/2011  AlimenCat/DAAM

Es convoquen els ajuts per a la distribució d'aliments ecològics

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) convoca els ajuts de minimis per impulsar la distribució d'aliments ecològics a través de programes de consum social i local a Catalunya, segons estableix l'Ordre AAM/150/2011, de 7 de juliol. El termini de sol·licitud d'aquests ajuts, amb un import total de 70.000 euros, comprèn del 14 de juliol fins al 13 d'agost, ambdós inclosos.

tomàquets_cont_13_07_11

Font: DAAM.

  

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les empreses privades que tinguin naturalesa de persones jurídiques dedicades a la distribució d'aliments ecològics a Catalunya i que compleixin els requisits següents: en primer lloc, estar legalment constituïdes i inscrites al registre corresponent; i en segon, distribuir majoritàriament aliments ecològics.
 
L'objecte d'aquests ajuts són les actuacions de foment de la distribució d'aliments ecològics per a programes de consum social i/o local en l'àmbit territorial de Catalunya, que incloguin, d'una banda, la creació i manteniment dels centres on es concentra l'oferta de productes ecològics i, per una altra, dels mitjans necessaris, ja siguin humans o materials, per distribuir els aliments ecològics.
 
L'import màxim d'aquests ajuts és de 70.000 euros però s'estableix una quantia addicional de 120.000 euros condicionada a les disponibilitats pressupostàries efectives. Val a dir que la quantitat màxima d'inversió subvencionable és de 28.572 euros per entitat beneficiària.
 

La distribució, un dels punts crítics del sector agroalimentari ecològic

La producció agroalimentària ecològica és un sistema de producció encaminat a obtenir aliments d'elevada qualitat nutritiva i organolèptica mitjançant l'aplicació de mètodes productius sostenibles i respectuosos amb el medi ambient i l'entorn rural, sotmesos a un estricte sistema de control i certificació.
 
Però la distribució d'aliments ecològics és un dels punts crítics d'aquest sector agroalimentari, atesa la gran atomització de l'oferta. Per tal de continuar recolzant aquest sector i garantir així el subministrament local i regular d'aliments ecològics als menjadors socials, el Departament convoca aquests ajuts a la distribució d'aliments ecològics per a programes de consum social i/o local.