CENS AGRARI | 15/07/2011  RuralCat/Idescat

La superfície agrícola utilitzada a Catalunya representa gairebé el 5% de la d'Espanya

A Catalunya hi ha 60.839 explotacions agràries i 1.147.532 hectàrees de superfície agrícola utilitzada (SAU), que ocupen el 36 per cent del territori català. Segons les dades del cens agrari del 2009, publicades aquesta setmana per l'Institut Català d'Estadística (Idescat) i l'Institut Nacional d'Estadística (INE), les explotacions agràries catalanes representen el 6,1 per cent del conjunt de l'Estat espanyol, i el 4,8 per cent de la SAU. A més, la dimensió mitjana de les explotacions amb SAU és de 19,5 hectàrees (ha) i la meitat de les explotacions agràries a Catalunya es concentren a Ponent i a les Terres de l'Ebre.

pic_cont_15_07_11

 

El cens agrari és una operació estadística, amb periodicitat decennal, que recull dades sobre l'estructura del sector agrari d'un país. L'INE és l'organisme responsable d'aquesta operació en l'àmbit espanyol, i en l'àmbit català ha comptat amb la col·laboració de l'Idescat. El seu objectiu és produir informació per a l'avaluació de la situació de l'agricultura i seguir l'evolució estructural de les explotacions agràries més grans d'1 hectàrea de superfície agrícola utilitzada i alhora obtenir un marc o directori d'explotacions que serveixi per a la realització de dissenys mostrals d'enquestes agràries sectorials.

 

Catalunya és la comunitat autònoma amb major nombre de caps de porcí i aviram

El 70,9% de les terres llaurades de Catalunya, 792.425 hectàrees, són de secà i el 29,1% són de regadiu. Els conreus predominants són els cereals per a gra (370.803 ha), seguits de l'olivera (101.236 ha), els conreus farratgers (90.387 ha) i la vinya (61.391 ha).

 

A les explotacions amb ramaderia, els principals sectors són el porcí i l'aviram. L'any 2009 hi havia 6.742.638 caps de porcí i 43.890.563 caps d'aviram, la qual cosa situa Catalunya com la comunitat autònoma amb major nombre de caps d'aquests sectors.

 

A més, l'any 2009 es van treballar 15.829.865 de jornades a les explotacions agràries catalanes. D'aquestes, un 62,7% eren treball familiar, un 25,3% mà d'obra assalariada regular, un 9,7% mà d'obra assalariada eventual i un 2,3% mà d'obra d'autònoms i empreses de serveis.

 

Resultats territorials

Les comarques de Ponent i les Terres de l'Ebre agrupen el 51% de les explotacions del sector agrari català. En l'àmbit comarcal, el Segrià és la comarca amb un major nombre d'explotacions agràries, amb 5.974, seguida del Baix Ebre i el Montsià. També pel que fa a la superfície de SAU, l'àmbit de Ponent agrupa un 29,3% del total de la SAU, amb el Segrià i la Noguera com a principals comarques.

 

Dintre de la SAU, el 69% de la superfície correspon a terres llaurades i el 31% restant a pastures permanents. L'àmbit de Ponent és on hi ha més terres llaurades (38% del total de Catalunya), i a les comarques pirinenques predominen les pastures permanents, que suposen el 54% del total.

 

Pel que fa a la proporció entre secà i regadiu de les terres llaurades, és també l'àmbit de Ponent, juntament amb les Terres de l'Ebre, on hi ha la proporció de regadiu més elevada, amb un 41,5% i un 40,3%, respectivament. A l'altre extrem trobem les comarques centrals i el Penedès, on només l'1,5% i l'1,9% de les terres llaurades són de regadiu.

 

Conreus

Els cereals per a gra, com a conreu herbaci predominant, es localitza principalment a la Noguera (46.573 ha) i la Segarra (37.302 ha); els farratges, al Segrià (10.927 ha) i Osona (10.276 ha); els conreus industrials a l'Alt i Baix Empordà (1.914 i 1.047 ha respectivament); les hortalisses, al Baix Camp (976 ha) i al Baix Llobregat (859 ha); les lleguminoses, al Baix Empordà (159 ha) i el Solsonès (137 ha), i la patata a la Selva (118 ha) i el Maresme (100 ha).

 

El principal conreu llenyós, l'olivera, es localitza majorment a les Terres de l'Ebre (45% del total) i a l'àmbit de Ponent (35% del total), sobretot a les Garrigues i al Baix Ebre. Pel que fa a la vinya, es concentra en els àmbits del Penedès (44%), principalment a l'Alt Penedès i al Camp de Tarragona, seguit de les Terres de l'Ebre. Els fruiters de fruits secs ocupen el tercer lloc en extensió, amb un total de 53.353 ha, repartides principalment pel Camp de Tarragona (17.170 ha), l'Àmbit de Ponent (16.211 ha) i les Terres de l'Ebre (15.720 ha).

 

Ramaderia

Els sectors ramaders es troben força distribuïts pels diferents àmbits, però amb predominança també de l’Àmbit de Ponent, que concentra el 47% del caps de porcí i el 45% de les aus. En importància, i pel que fa al sector porcí, segueixen les Comarques Centrals, amb un 22%, i pel que fa a les aus, les Terres de l’Ebre, amb un 19%. Les Comarques Gironines destaquen amb un 27% dels bovins i un 23% del cabrum; les comarques del Pirineu, amb un 34% dels equins; les Terres de l’Ebre i les Comarques Centrals amb un 26% i un 23% de les conilles, i finalment les Terres de l’Ebre i les de l’Àmbit de Ponent concentren conjuntament un 66% dels ruscs.

 

Règim de tinença i mà d'obra

Les terres en propietat són majoritàries a Catalunya: un 57,5% de la superfície de SAU és de propietat, un 30,8% d'arrendament i un 11,8% de parceria. Les comarques gironines i l'àmbit metropolità són els únics territoris on l'arrendament supera el règim de propietat, amb una proporció màxima a les comarques gironines on la superfície SAU arrendada representa el 49,2% del total enfront del 40,7% de la propietat. Per altra banda, a les Terres de l'Ebre es registra el major percentatge de propietat (68,3%).

 

Les persones que van participar, amb més o menys jornades, en les feines pròpies de les explotacions agràries, es concentren també a l'àmbit de Ponent, amb un total de 42.276 persones (29% del total de treballadors de Catalunya). A les Terres de l'Ebre hi treballen 35.202 persones (24%) i al Camp de Tarragona hi ha 24.954 persones empleades en el sector (17%).

 

 

Informació relacionada