SECTOR PORCÍ | 21/07/2011  RuralCat/MARM

El Consell de Ministres aprova nous requisits per a la classificació de les canals de porcí

El Consell de Ministres ha aprovat per Reial Decret nous requisits per a la classificació de les canals de porcí, per incorporar al marc legal espanyol les últimes disposicions comunitàries en aquesta matèria i desenvolupar aquells aspectes que s'estableixen d'ús opcional, a criteri dels Estats membres.

Canal_porcí_cont21072011

 

El Reial Decret, l'objectiu del qual és afavorir la transparència al mercat de la carn de porcí, introdueix com a nous elements l'obligació de dur a terme controls sobre el terreny per part de l'autoritat competent, així com l'obligació dels escorxadors de comunicar al proveïdor dels animals o a la persona que ordeni el seu sacrifici el resultat de la classificació.

 
Per altra banda, es constitueix la Taula de Coordinació de classificació de canals i preus, amb funcions que s'estenen a la classificació de canals porcines, bovines i ovines. El seu objectiu és assessorar i facilitar la coordinació de les autoritats competents de les comunitats autònomes en l'aplicació de les disposicions sobre classificació de canals.
 
El Reial Decret també regula les diferents qüestions relatives a la classificació de canals de porc com són: definicions; classificació obligatòria de les canals i excepcions; presentació de la canal; pesatge, classificació i marcat; pes de la canal; contingut de carn magra; mesures a adoptar quan es detectin irregularitats, i correcció de deficiències, així com el règim sancionador.