AJUTS | 16/08/2011  RuralCat/DAAM

Ajuts als productes agroalimentaris de qualitat d'origen animal

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) convoca ajuts als productes agroalimentaris de qualitat d'origen animal, per ORDRE AAM/178/2011, de 29 de juny (DOGC núm. 5942 - 16/08/2011). El termini de sol·licitud comença el 17 d'agost i acaba el 15 de setembre de 2011, ambdós inclosos.

ovelles_cont_16082011.jpg

 

 
Aquests ajuts tenen com a objecte fomentar la producció i comercialització de productes agroalimentaris de qualitat d'origen animal de Catalunya donant suport a activitats com l'assistència tècnica per estudis de mercat, per dissenyar i crear nous productes, per implantar programes de producció de qualitat o per formar al personal, entre d'altres.
 
En breu, estarà disponible la fitxa informativa (requisits, documentació, terminis, formulari de sol·licitud...) per poder sol·licitar aquest ajut.
 

A qui va dirigit?

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones jurídiques associatives de l’àmbit agrari amb domicili social a Catalunya que reuneixin la condició de microempresa, petita o mitjana empresa (PIME) d’acord amb el que estableix l’annex I del Reglament (CE) núm. 800/2008, de la Comissió, de 6 d’agost, sobre definició de PIME, que siguin titulars de programes de producció de qualitat, i que compleixin els requisits següents:
 
  • Desenvolupar un programa de producció de qualitat que es plasmarà en una memòria descriptiva en la qual es farà constar, com a mínim, el següent: descripció dels sistemes de producció i processament utilitzats al llarg de tota la cadena de producció. Descripció del sistema de traçabilitat utilitzat per al seguiment d’animals i productes i, si és procedent, del sistema d’identificació animal. Relació de les explotacions, escorxadors, indústries agroalimentàries i altres establiments que participen en el programa, distribució de responsabilitats i contractes entre els agents que participen en el programa. En cas de producció de carn i ous, haurà d'indicar-se la relació de punts de venda o la relació de destinataris finals. Codi d’autorització o registre oficial assignat per l’autoritat competent a cada agent participant, que acrediti el compliment dels requisits exigits per la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat corresponent. Reglament de control, en el qual s’especificarà: el programa de visites d’inspecció i periodicitat a explotacions, escorxadors, indústries agroalimentàries, punts de venda i altres establiments participants en el programa, sistema de mostreig i nombre de mostres preses en cada fase del procés i el protocol de realització dels controls en totes les fases de producció.
  • Encomanar l’aplicació de les accions previstes al reglament de control que estableix el punt anterior a un organisme independent de control que estigui acreditat per una entitat d’acreditació segons el Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la infraestructura per a la qualitat i seguretat industrial, d’acord amb la norma EN 45011, relativa als requisits generals per a entitats que realitzin certificació de productes en l’àmbit agroalimentaris.
  • Els laboratoris on es realitzin les anàlisis de les mostres per a l’avaluació dels paràmetres físics, químics i sanitaris dels animals i dels productes agroalimentaris de qualitat d’origen animal que es considerin en els respectius reglaments de control hauran de complir la norma UNE EN ISO/IEC 17025, per la qual s’estableixen els requisits generals relatius a la competència tècnica dels laboratoris d’assaig i calibratge per a la seva acreditació.
  • Comercialitzar en establiments inclosos en el programa de producció de qualitat, com a mínim, un 75% dels animals i dels productes agroalimentaris de qualitat d’origen animal inscrits al programa. En els casos en què els animals i productes agroalimentaris de qualitat d’origen animal destinats al consum no arribin al percentatge esmentat, l’ajut es reduirà fins a la proporció d’animals i productes agroalimentaris de qualitat d’origen animal realment comercialitzats.
  • El programa de producció de qualitat haurà de tenir un sistema d’etiquetatge facultatiu. En el cas de carn de vacum, de carn d’aviram, de carn d’oví i cabrum, i ous, aquest sistema d’etiquetatge facultatiu serà el que estableix la legislació vigent. En el cas de la llet, el programa de producció de qualitat haurà de complir la normativa sobre implantació de sistemes d’assegurament de la qualitat per a la millora integral de la qualitat de la llet.
  • Ser una petita o mitjana empresa d’acord amb el que estableix l’annex I del Reglament (CE) núm. 800/2008 de la Comissió, de 6 de agosto (DO L-214, de 9.8.2008), sobre la definició de PIME.