SECTOR PESQUER | 30/08/2011  RuralCat/DAAM

La Generalitat detecta pràctiques il·legals en la venta de peix

En el marc de la lluita contra la comercialització de peix a través de conductes antireglamentaris, els inspectors de pesca i afers marítims del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) han realitzat diversos controls de la documentació d'empara del peix en ports del litoral tarragoní. Fruit d'aquestes inspeccions s'han fet quatre denúncies de pràctiques il·legals.

datilsmar_cont_30082011

Imatge de dàtils de mar. Font: DAAM.

 

 
La primera denúncia ha estat contra una embarcació del port de Tarragona per vendre al detall part de les seves captures expedides sense la documentació reglada, és a dir, les etiquetes, les factures i els albarans. La segona denúncia ha estat contra un peixater per haver adquirit el peix directament des de l’embarcació sense documents que registrin la transacció.
 
Les altre dues denúncies han estat a restaurants de les Cases d'Alcanar per tinença d’una espècie marina prohibida a la mar Mediterrània, el dàtil de mar. La comercialització d'aquesta espècie no és permesa per la normativa comunitària, i per això l’única només es pot obtenir a través del marisqueig furtiu.
 
El mar és un bé de domini públic. És per això que la venda de productes pesquers està concentrada en les llotges. D'aquesta manera les captures es registren per tenir un coneixement de l'esforç pesquer al qual són sotmeses les espècies comercials i es poden fer els controls sanitaris corresponents. Les etiquetes i les factures són importants perquè són els documents que acrediten aquest procés i permeten, si és necessari, seguir la traçabilitat dels productes en les diferents fases de comercialització.
 

Pesca recreativa

 
La setmana passada els inspectors de l'àrea de pesca i efectius de la Guàrdia Civil de Portbou, en servei conjunt amb el vaixell d'inspecció pesquera que el DAAM té a la demarcació de Girona, van estendre cinc actes de denúncia per infraccions en pesca recreativa.
 
Els fets van tenir lloc a l'Escala i Torroella de Montgrí i les infraccions van ser la pesca recreativa es de l'embarcació amb llum artificial i la pesca sense llicència, les més comunes en pesca recreativa. El peix comissat es va entregar a una entitat benèfica de Figueres.