AJUTS | 02/09/2011  RuralCat/DAAM

Ajuts per millorar la gestió mediambiental de les explotacions porcines

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural convoca ajuts per a l'execució de projectes de millora de la gestió mediambiental de les explotacions porcines, per ORDRE AAM/208/2011, de 12 d'agost (DOGC núm. 5955 - 02/09/2011). Es poden sol·licitar del 3 al 20 de setembre de 2011, ambdós inclosos.

granja_porcs_02092011

 

Aquests ajuts tenen com a objecte promoure el desenvolupament de sistemes innovadors que redueixen el volum i el contingut de nitrogen i altres fitonutrients dels purins procedents de les explotacions porcines, que en millorin la seva gestió, siguin sistemes respectuosos i compatibles amb la protecció del medi ambient, evitin consums ineficients d'energia i que contemplin una visió integral de valorització i desenvolupament de millors tècniques disponibles en l'aplicació de purins.

 
En breu estarà disponible la informació sobre els tràmits necessaris per poder sol·licitar l'ajut.

 

A qui va dirigit?

 
Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les associacions, organitzacions i agrupacions de titulars d’explotacions porcines, centres de gestió de dejeccions ramaderes i altres figures equivalents degudament constituïdes, així com els titulars de plans conjunts de gestió de dejeccions ramaderes que reuneixin les condicions que es relacionen a continuació:
 • Han d’estar integrats per un mínim de 3 explotacions de porcí i 3 titulars diferents, que presentin conjuntament un projecte de gestió de purins.
 • Els projectes han d'incloure la participació d'explotacions agràries, o empreses gestores, de manera que es dugui a terme una gestió i valorització de purins innovadora des del punt de vista tecnològic, econòmic i mediambiental, i que integrin les millors tècniques disponibles en l’aplicació de purins.

L’associació, organització, agrupació o figura equivalent beneficiària, així com les explotacions de porcí integrants d’un pla col·lectiu i les explotacions agràries han de complir els requisits següents:

 • No tenir la consideració d’empresa en situació de crisi, d’acord amb la definició continguda en les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i reestructuració d’empreses en crisi (2004/C244/02) (DOUE C244, d1.10.2004).
 • Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i socials en el moment que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural realitzi les comprovacions corresponents de les seves obligacions tributàries amb l'Agència Tributària (AEAT) i socials amb la Seguretat Social, així com no tenir deutes de cap tipus amb la Generalitat de Catalunya.

Les explotacions porcines integrades en el projecte, a més del que estableix l'apartat anterior, han de:

 • Estar inscrites en estat d’actives al Registre d’explotacions ramaderes previst en l’article 3.3 del Reial decret 479/2004, de 26 de març, com a explotació de producció i reproducció, així com disposar del corresponent llibre de registre d’explotacions ramaderes degudament actualitzat.
 • Complir amb la normativa sectorial mínima corresponent en matèria d’ordenació, benestar, identificació, sanitat animal, medi ambient, higiene i la normativa que regula els plans de gestió de dejeccions ramaderes.
 • Disposar de les instal·lacions d’emmagatzematge de purins necessàries d’acord amb la normativa vigent.
 • Complir els requisits per a la consideració de pime de conformitat amb el Reglament (CE) 800/2008, de la Comissió, de 6 d’agost de 2008, pel que es declaren determinades categories d’ajut compatibles amb el mercat comú, en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat (Reglament general d’exempció per categories) (DOUE L214, de 9.8.2008), sobre definició de PIME.

Les explotacions agrícoles integrades en el projecte, a més del que s'ha establert anteriorment han de:

 • Complir amb la normativa sectorial mínima corresponent.
 • Registrar les quantitats de purins aplicades en la fertilització del terreny, tenint en compte les necessitats i en funció de l’ús del sòl, així com altres possibles aportacions rebudes.
 • Complir els requisits per a la consideració de pime conformement al Reglament (CE) 800/2008, de la Comissió, de 6 d’agost de 2008, pel qual es declaren determinades categories d’ajut compatibles amb el mercat comú, en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat (Reglament general d’exempció per categories) (DOUE L214, de 9.8.2008), sobre definició de PIME.
 • En el seu cas, les empreses gestores integrades en el projecte, a més del que s'ha establert anteriorment, hauran de respectar els criteris de bones pràctiques agronòmiques en la gestió que realitzin dels purins.