PAE | 18/01/2018  RuralCat

Fitxa Tècnica sobre l'efectivitat d'extractes vegetals rics en silici en el cultiu de vinya ecològica

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha publicat una nova fitxa tècnica amb els resultats d’un projecte de recerca dedicat a determinar l’efectivitat de l’aplicació d’extractes vegetals en el control de malalties fúngiques de la vinya.

Imatge de la Fitxa Tècnica. Varietat  Macabeu. Autora: Mercè Llugany

Imatge de la Fitxa Tècnica. Varietat Macabeu. Autora: Mercè Llugany

La incidència de malalties fúngiques provoca una devaluació́ en el preu del raïm al mercat, així com la dels productes que en deriven. L’aplicació de fungicides sintètics i químics, molts d’ells formulats amb coure (Cu) per la seva efectivitat, ha esdevingut en el temps menys efectiva i més restringida a causa de l’aparició d’inòculs de fongs amb elevada resistència i pels efectes ambientals negatius que deriven de l’ús repetitiu i sovint indiscriminat d’aquests productes.

En aquest sentit, investgadors de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’INCAVI han dut a terme un estudi, finançat pel DARP, per determinar l’efectivitat de tractaments alternatius, basats en extractes vegetals, respectuosos amb el medi ambient, que actuen estimulant la resistència dels conreus davant diferents estressos abiòtics i biòtics com les malalties fúngiques.

Com explica aquesta Fitxa Tècnica, els resultats preliminars mostren que l’aplicació d’extractes de cua de cavall i ortiga tenen una incidència positiva en la disminució de la presència d’infeccions fúngiques a nivell de laboratori. En camp les condicions meteorològiques d’aquesta campanya, que s'han caracteritzat per una sequera important a la zona del Penedès, han afavorit una verema molt sana sense presència de podrits del raïm. Aquesta situació no ha permès poder valorar la eficàcia dels tractaments en el control de Botrytis. Malgrat això,  l’eficiència dels extractes vegetals en afavorir la defensa de la planta queda palesa amb els increments dels nivells de silici (Si) en fulla i el d’hormones de senyalització de defensa.

Finalment, els resultats dels controls de verema i de vinificació́ permeten concloure que els tractaments realitzats no tenen cap efecte sobre el desenvolupament qualitatiu del fruit, ni sobre el procés de fermentació́ del vi. Així́ mateix, els tractaments realitzats en les condicions de l’assaig no produeixen cap variació́ evident en l’anàlisi sensorial dels vins.