PROTOCOL DE KYOTO | 30/09/2008  Ruralcat

S'aprova el Pla Català de Mitigació del Canvi Climàtic 2008-2012

El Govern ha aprovat el Pla Català de Mitigació del Canvi Climàtic 2008-2012. El pla busca reduir les emissions d¿efecte hivernacle per complir els compromisos de l¿Estat espanyol amb el protocol de Kyoto.

Portada del Pla

Portada del Pla

Segons ha indicat Francesc Baltasar, conseller de Medi Ambient, aquestes mesures del pla també permetran a Catalunya adaptar-se millor als acords europeus que s¿estan negociant per a la reducció dels gasos amb efecte d¿hivernacle per al període 2013-2020.

 

Objectius del pla

 

L¿objectiu és estabilitzar les emissions d¿una sèrie de sectors productius en un increment màxim del 37% respecte a 1990 (any base). Això significa que Catalunya haurà de reduir 5,33 milions de tones de CO2 anuals durant el període 2008-2012. Aquestes emissions es repartiran de la següent forma entre els sectors productius:

Sector Reducció anual (Mt/any) Percentatge del total
Agricultura i ramaderia 0,259 5%
Construcció i ús d¿habitatges 0,447 8%
Sector serveis 0,314 6%
Indústria no sotmesa a Directiva 1,159 22%
Prevenció i tractament de residus 0,325 6 %
Transport i mobilitat 1,86 35 %
Domestic Offset Projects* 0,966 18 %
TOTAL 5,33 -*Domestic Offset Projects: mecanismes dissenyats per estimular econòmicament la reducció voluntaria de gasos d¿efecte hivernacle per part de les empreses i particulars.

 

Mesures al sector agrari

 

Les mesures per tal d¿aconseguir una reducció d¿emissions a l¿agricultura i la ramaderia es concretaran en tres eixos:

 • Increment de la biodigestió anaeròbia dels purins i aprofitament del biogàs generat, mitjançant la posada en marxa d¿instal·lacions a l'efecte. Amb aquesta mesura s¿estima que la reducció arribaria a 0,109 Mt CO2 eq/any durant el període 2008-2012.
 •  

 • Aprofitament energètic dels residus de biomassa agrícola i forestal,
  • a la plana de Lleida, tractament de 70.000 tones de fusta de poda de les plantacions de fruita dolça en regadiu
  • a les Terres de l¿Ebre, aprofitament del potencial per a la biomassa llenyosa de l¿olivera, dels cítrics i per a la palla de l¿arròs a raó de 30.000 tones de llenya/any i 60.000 tones de palla/any

  Amb aquesta mesura, la mitjana anual de reducció d¿emissions al llarg del període 2008-2012 seria de 0,023 Mt CO2 eq/any.

 •  

 • Millora de l¿eficiència energètica en el sector agrícola i ramader: la reducció mitjana prevista d¿emissions al llarg del període seria de 0,127 Mt CO2 eq/any.

 

Desplegament del pla

 

El desplegament d¿aquest Pla es durà a terme a través de dos programes d¿actuacions específiques per als períodes 2008-2010 i 2011-2012, que concretaran les accions a desplegar, detallant el departament responsable, el pressupost, el termini d¿execució i la previsió de reducció d¿emissions. El cost global de la implementació del Pla s¿estima en 196,1 milions d¿euros a l¿any sufragats per l¿Administració pública i amb la col·laboració de les empreses i d¿altres institucions de la societat civil.