MÓN RURAL | 05/01/2012  RuralCat/MARM

Entra en vigor la Llei de Titularitat Compartida

El 5 de gener de 2012 entra en vigor la Llei de Titularitat Compartida de les explotacions agràries, una norma que es va aprovar el passat mes de setembre amb el suport de tots els grups polítics i que beneficiarà a unes 100.000 dones en l'entorn rural espanyol.

 Aquesta norma ha estat una reivindicació històrica de les organitzacions de dones rurals perquè la titularitat única de les explotacions dificultava la plena igualtat entre gèneres en l'àmbit agrari. Fins ara, els homes són els titulars del  70% de les explotacions a Espanya i les dones apareixen com a cònjuges en la categoria d'"ajuda familiar", tot i que la majoria comparteixen les tasques de les explotacions amb les seves parelles.

Segons els documents del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM), aquesta situació provocava la masculinització del medi rural, l'emigració femenina cap a entorns urbans i, en termes generals, un major risc de despoblació rural.

Impacte positiu
Per tot això, s'espera que aquesta norma tingui un impacte positiu en món rural, donant reconeixement professional a les dones, suport a l'agricultura familiar, més accés i control a la gestió de les explotacions per part de les dones i rejovenint l'edat mitjana de les dones actives al sector agrari.
A partir de l'entrada en vigor d'aquesta norma, l'ordenament crea un nova figura jurídica que pretén "anar més enllà d'una regulació d'efectes administratius" per aconseguir "donar visibilitat a les dones i que aquestes puguin exercir i gaudir de tots els drets derivats del seu treball ".
 
Sol·licitud, deures i drets
La dona que vulgui ser cotitular de la seva explotació ha d'estar donada d'alta a la Seguretat Social, exercir l'activitat agrària i treballar en la mateixa de manera directa i residir en l'àmbit rural on s'ubiqui l'explotació.
La cotitularitat es pot sol·licitar presentant una declaració conjunta (d'ambdós membres de la parella) en els registres habilitats per les comunitats autònomes. En aquesta declaració cal aportar les dades d'identificació personal, de l'explotació i dels béns i drets que conformen l'explotació agrària, entre altres documents. L'administració competent tindrà tres mesos per a comprovar la documentació aportada, segons la Llei.
En el moment que la dona sigui cotitular de la seva explotació té dret al repartiment al 50% dels rendiments que generi la mateixa, a la meitat de les ajudes directes o al desenvolupament rural associades. A més tots dos titulars tindran un "dret preferent en les activitats de formació i assessorament en matèria d'agricultura ".
 

Altres opcions

La llei contempla altres opcions perquè les dones que col·laboren en el treball de l'explotació agrària familiar tinguin un reconeixement genèric a la compensació econòmica per raó de col·laboració efectiva en casos de transmissió, de nul·llitat o de dissolució del matrimoni o de les relacions patrimonials establertes. Per exemple, un altre model que inclou la normativa és la constitució d'una societat de responsabilitat limitada.