DUN 2012 | 11/01/2012  RuralCat/DAAM

S'ha publicat la normativa reguladora de la DUN 2012

Ja s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l'Ordre AAM/382/2012, de 28 de desembre, per la qual s'estableix i es regula la Declaració Única Agrària (DUN) 2012. La DUN es podrà presentar des de la data d'entrada en vigor d'aquesta Ordre fins al 31 de desembre d'enguany.

paisatgerural062810cont.jpg

 A Catalunya la DUN es va instaurar el desembre de 2000 i cada any s’actualitza mitjançant la publicació de l’ordre corresponent. La DUN constitueix un sistema unificat que permet la concessió i el control dels ajuts que provenen de fons comunitaris, i el coneixement real de les superfícies de les explotacions agràries que siguin susceptibles de rebre ajuts, amb l’extensió de l’obligatorietat ja existent a altres línies d’ajuts, per tal d’augmentar l’eficàcia, la rendibilitat i el control en la concessió, i facilita la presentació de les sol·licituds a les persones interessades.

 
Al mateix temps la DUN permet complir el Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l’activitat econòmica, que en matèria de simplificació de tràmits i de tramitació electrònica facilita una reducció de les càrregues per als titulars de les explotacions, però per altra banda no eximeix de la responsabilitat de complir la normativa.
 
El contracte global d’explotació és el model adoptat a Catalunya per tramitar els acords de compromisos entre l’Administració i les explotacions agràries que constitueixen una contrapartida dels recursos públics per fomentar les activitats respectuoses amb el medi i promoure models específics d’activitat agrària. El contracte global d’explotació es materialitza mitjançant una sol·licitud que es formalitzarà a través de la DUN. En aquest sentit, les explotacions agràries que es comprometin amb l’Administració han de ser declarades a la DUN.