REFORMA DE LA PAC | 12/01/2012  RuralCat/DAAM

ePAC obre un nou debat sobre els pagaments directes

En la seva primera reunió, el Grup de Treball sobre pagaments directes, constituït junt amb el de "Desenvolupament rural", "Mesures de competitivitat i de mercat" i "Fitxa financera", ha analitzat en profunditat les propostes i efectes de la reforma de la Política Agrària Comuna (PAC) en l'agricultura catalana, per a definir mitjançant un procés obert de diàleg el posicionament consensuat de totes les forces del país envers la reforma.

epac_cont_15122011.jpg

A la reunió també es va crear una nova secció a e-PAC, Conceptes utilitzats, que recull explicacions dels conceptes claus de la proposta de Reglament comunitari, així com d'altres termes associats.  En concret, es va parlar àmpliament de la regionalització i les seves implicacions en l'agricultura catalana, com també les derivades del nou sistema de drets fonamentats en "pagament base", amb importants efectes en sectors productius de gran rellevància econòmica per a Catalunya però amb escassa base territorial.
El grup de treball vol traslladar també a la comunitat ePAC aquest mateix debat al Fòrum de Pagaments directes tot plantejant la següent pregunta:
La pregunta es fonamenta sobre la següent base contextual:
  • En el 2014, segons la proposta de la Comissió Europea, desapareixeran els drets històrics que fins ara han configurat el sistema de "pagament únic" per uns altres drets de "pagament base". Aquest sistema no contempla les explotacions ramaderes sense base territorial o amb poques hectàrees admissibles i pot ser un dels sectors més afectats, ja que explotacions ramaderes que fins ara es venien beneficiant dels ajuts directes podrien quedar excloses del nou sistema o veure's afectades de forma important. Pel que fa als drets de vaques alletants, també desapareixen.