SANITAT VEGETAL | 17/12/2009  DAR

Autoritzat un nou producte fitosanitari contra el morrut de les palmeres

El Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM) ha autoritzat, a petició del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), l'ús del clorpirifos (insecticida utilitzat per combatre plagues) en la lluita contra el morrut de les palmeres i l'eruga barrinadora.

Palmeres afectades

Font: Pere S.P

Concretament, aquest insecticida es podrà utilitzar en palmeres ornamentals i per tant es podrà aplicar tant en vivers com en àmbits urbans. El morrut de les palmeres es va introduir a Catalunya l'any 2005. Aquest escarabat produeix danys importants a les palmeres, i fins i tot els pot causar la mort. Principalment afecta a l'espècie Phoenix canariensis

Control de la producció i comercialització

Des de la seva arribada a Catalunya, el DAR ha aplicat mesures per a evitar la seva propagació. Aquestes mesures han consistit bàsicament en el control de la producció i comercialització de palmeres, en la màxima informació al sector i en la destrucció de la part afectada de les palmeres. En l'estratègia de lluita contra la plaga és molt important poder comptar amb eines eficaces per actuar de manera preventiva. Per aquest motiu, des del DAR s'està insistint perquè es pugui comptar amb un major nombre de productes fitosanitaris que permetin realitzar els tractaments preventius minimitzant el risc d'aparició de resistències.