BOSCOS MEDITERRANIS | 23/12/2009  UGR/RuralCat

Noves tècniques d'aforestació de terres agràries

Científics de la Universitat de Granada han desenvolupat tècniques d'aforestació de terres agràries basades en les relacions sòl-planta, que milloren notablement la supervivència i desenvolupament de les plàntules en ambients mediterranis.

Prat

El seu treball ajudarà a garantir l'èxit del programa d'aforestació de terres agràries de la Política Agrícola Comuna (PAC) de la Unió Europea. A l'inici dels anys 90, la Comunitat Econòmica Europea va establir un règim comunitari d'ajudes a les mesures forestals en l'agricultura. A pesar de l'èxit de l'aplicació d'aquest programa a Espanya, amb la reconversió d'unes 685.000 hectàrees durant al període 1994-2006, s'ha portat a terme, en la majoria dels casos, sense criteris tècnics, territorials ni ambientals.

Conclusions de l'estudi per a zones mediterrànies

La recerca es va dur a terme en parcel·les agrícoles abandonades pertanyents a una finca d'experimentació de Guadix, Granada, en un terreny i clima típicament mediterranis. Les principals conclusions obtingudes a l'estudi són:
  • Repoblar amb baixes densitats de plantació (300-500 peus/ha), per a permetre el procés de colonització i successió de la vegetació autòctona.

  • Prioritzar els repoblaments de terres agràries pròximes a boscos o matollars autòctons, ja que proporcionen fonts de llavors i acceleren els processos de successió vegetal.

  • Aplicar els plans d'aforestació fonamentalment a terres de cultiu en actiu, ja que la seva transformació provoca un major increment en termes de diversitat d'espècies.
Finalment, l'estudi també destaca que per millorar els processos d'aforestació, s'han de planificar prèviament les accions seguint un procés d'ordenació del territori, que si bé no pot ser generalitzat per a tots els països europeus, sí es podria aplicar als països mediterranis, amb característiques ecològiques similars. El repoblament de terres agràries ofereix interessants oportunitats per a restaurar paisatges forestals en àrees degradades, que resulten de l'abandonament i l'èxode rural.