AJUDA RAMADERS | 28/12/2009  DAR

Baixa el cost de l'assegurança de retirada i destrucció d'animals morts

Després d'un llarg procés de negociació entre el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), el Ministeri de Medi Ambient i Rural i Marí (MARM) i l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (ENESA), s'ha aconseguit rebaixar de forma substancial el cost per l'assegurança de retirada i destrucció d'animals morts a l'explotació, tant en el cas dels bovins com de la resta d'espècies.

Porcs

Fon: DAR

En concret, i a partir d'aquest proper 2010, les subvencions d'ENESA a la contractació d'aquestes assegurances es calcularan en funció inversa al cost del servei, de manera que els ramaders de les comunitats més eficients podran gaudir de percentatges de subvenció més elevats. Aquest és el cas de Catalunya, on des de fa anys es disposa del servei de recollida més eficient, i per tant les subvencions s'incrementaran de forma substancial.

Una reducció de la prima de fins al 42 per cent

Així, si fins ara entre la subvenció podia arribar a cobrir el 68,88 per cent del cost de la prima en el cas de la retirada de bovins, i fins al 58,22 per cent en la resta d'espècies, aquests percentatges s'incrementaran fins al 82,08 per cent i el 71,28 per cent respectivament. D'aquesta manera, el ramader veurà reduïda la prima que paga fins el 42 per cent en el cas dels bovins i del 31 per cent en el cas de la resta d'espècies. Aquest increment de subvenció suposa el reconeixement al dret que tenen els ramaders catalans a rebre, en termes absoluts, una subvenció per part del ministeri similar a la que reben la resta de ramaders de l'estat espanyol. Fins ara, la subvenció es calculava en funció dels cost de la recollida i, al ser els costos a Catalunya molt inferiors als d'altres comunitats autònomes, un mateix percentatge de subvenció comportava un ajut molt inferior en termes absoluts. Finalment, el DAR també ha impulsat els següents punts:
  • Incorporació d'una bonificació a la prima del 20 per cent, i una subvenció addicional de 5 punts, a les explotacions que incorporin sistemes d'emmagatzematge refrigerat de les baixes.

  • Ampliar l'àmbit de l'assegurança a les piscifactories continentals i marines.

  • Existència de cobertura pels casos en que per raons zoosanitàries es produeixi el sacrifici i enterrament a la pròpia explotació.
Totes aquestes mesures, suposaran un alleujament dels costos derivats de l'explotació de les activitats ramaderes dins el territori català.