ASSESSORAMENT | 29/12/2009  RuralCat

Coneix l'evolució de la Sanitat Vegetal a Catalunya

La preocupació per assessorar als agricultors sobre la racionalització de l'ús dels productes fitosanitaris s'inicia als anys 60 a Catalunya quan s'implementa, a Lleida, la primera Estació d'Avisos de l'Estat espanyol.

Lluita biològica

Font: DAR

Catalunya també va ser la pionera a implementar, als anys 80, el control integrat de plagues i malalties, que utilitza els productes fitosanitaris únicament quant és necessari, de forma que no es perjudiqui l'equilibri natural dels ecosistemes agrícoles. Els avenços en aquest camp, van derivar en les Normes Tècniques de Producció Integrada, un sistema de qualitat i traçabilitat del qual Catalunya n'ha estat capdavantera a l'Estat espanyol i a Europa.

Col·laboració amb les Agrupacions de Defensa Vegetal

Posteriorment, des de l'any 1983, el Servei de Sanitat Vegetal del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) es va beneficiar de la col·laboració amb les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADVs), que han permès fer arribar aquestes tècniques i sistemes a la major part dels agricultors de Catalunya. En l'actualitat el nivell de cobertura de superfície de les ADV actives, respecte el total de Catalunya, és del 49,4 per cent en el seu conjunt. Per això, es disposa de 131 ADVs en funcionament, amb uns 30.178 socis inscrits i 178 tècnics contractats. Aquesta col·laboració també ha permès el desenvolupament de la lluita fitosanitària en general i de la producció agrària ecològica, fomentant l'obtenció d'informació, la seva sistematització, transferència i la coordinació del personal que treballa en conreus ecològics, millorant l'eficiència d'aquest tipus de producció.

Reducció en el nombre de substàncies actives

Arran de l'entrada en vigor de la Directiva 91/414/CEE, es va iniciar un programa de revisió de totes les substàncies actives registrades als països de la UE per determinar la seva inclusió o exclusió a l'Annex I, el que s'anomena Registre Europeu. Aquest programa, que s'inicià el 1993 i acaba aquest 2009, ha provocat que de les més de 970 substàncies actives fitosanitàries disponibles el 1993, s'hagi passat actualment a 305 (incloent 82 de noves). Això ha provocat una manca de disponibilitat de productes fitosanitaris en alguns cultius, cosa que fa difícil combatre algunes plagues, malalties i males herbes. Per tot plegat, des de finals dels anys 90 el Servei de Sanitat Vegetal estudia, incentiva i potencia qualsevol mesura o sistema alternatiu de lluita com són la confusió sexual, la captura massiva, la lluita biològica o en l'execució de campanyes de tractament col·lectiu. Les tècniques alternatives de lluita desenvolupades pel Servei de Sanitat Vegetal i les ADV en el territori català se centren, bàsicament, en:
  • Carpocapsa (Cydia pomonella).

  • Mosca de la fruita i dels cítrics (Ceratitis capitata).

  • Zeuzera pyrina.

  • Mosca de l'olivera (Bactrocera oleae).

  • Ànàrsia i grafolita (Anarsia lineatella i Cydia molesta) .

  • Virosis dels conreus hortícoles i els seus insectes vectors.

  • Barrinador de l'arròs (Chilo suppressalis).

  • Corc del raïm (Lobesia botrana).
Cal destacar que el DAR ha prioritzat el Servei de Sanitat Vegeta incrementant el seu pressupost en un 293% en el període 2004-2009, passant de 2.750.898 euros l'any 2004 a 8.075.418 euros aquest any.