SANITAT ANIMAL | 13/01/2010  UABdivulga

Inseminació interracial per a reduir els avortaments en les vaques

La neosporosi és una malaltia que afecta a diversos mamífers però que, quan afecta al bestiar boví, genera important pèrdues econòmiques ja que és la responsable de l'augment de l'índex d'avortaments.

Toro llimosí

Font: UABdivulga

Estudis anteriors havien demostrat que l'ús de semen de toros de carn redueix el risc d'avortament en vaques de llet seropositives a Neospora Caninumi la prevalença de la infecció als ramats.

Objecte de l'estudi

L'objectiu del present estudi va ser determinar si les gestacions híbrides amb semen llemosí, xarolais, piemontès o blau belga, comporten uns riscos d'avortament diferents en vaques de llet infectades per N. caninum. També es van avaluar els efectes de les possibles interaccions entre els nivells d'anticossos maternals front N. caninum i els encreuaments de les diferents races. L'estudi va ser realitzat en 5 ramaderies lleteres comercials de vaques holstein al nord-est d'Espanya, a les quals s'havia confirmat la infecció per N. caninum en fetus avortats. La població d'estudi va incloure 1.155 gestacions: 482 gestacions usant semen de 18 toros holstein i 633 gestacions usant semen de 27 toros de carn (304 amb semen de llemosí, 191 amb semen de blava belga, 89 de toros piemontesos i 49 de toros xarolais).

Resultats i conclusions de l'estudi

Les taxes d'avortament van ser del 32,2 per cent i de 15,2 per cent per a les vaques seropositives inseminades amb semen de toros holstein i de carn, respectivament. Més concretament, les taxes d'avortament més baixes de les analitzades van ser observades en femelles inseminades amb semen de llemosí (2,1 per cent d'avortaments) i amb un nombre baix d'anticossos front N. Caninum. El risc més alt d'avortament es va observar en les inseminades amb semen holstein. Totes les vaques amb un nombre alt d'anticossos van tenir un major risc d'avortament. Finalment, arran dels resultats els investigadors van poder extreure les següents conclusions:
  • Els diferents encreuaments en boví tenen diferents taxes d'avortament front N. caninum.

  • L'ús de semen de carn, especialment el de llemosí, pot reduir considerablement el risc d'avortament.

  • El títol (quantitat) d'anticossos materns front N. caninum també té un efecte clar sobre aquest risc, amb una probabilitat inferior d'avortament si les femelles tenen baixos títols d'anticossos.

  • Independentment del títol, es recomana la inseminació de vaques seropositives amb semen llemosí en els ramats amb alta seroprevalença de N. caninum com mesura de control de la infecció i la reducció dels avortaments associats a la mateixa.