AJUTS AGRARIS | 19/01/2010  DAR/RuralCat

Convocats els ajuts als plans de reconversió i reestructuració de la vinya

Ja s'ha publicat al Document Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l'Ordre AAR/2010, de 14 de gener, per la qual s'estableixen les bases reguladores i es convoquen els ajuts corresponents per a la campanya 2009-2010.

Vinya

Font: DAR

Les mesures de reestructuració i reconversió de la vinya tenen com a finalitat augmentar la competitivitat dels productors vitivinícoles, i afavorir la modernització de les explotacions vitícoles així com l'adequació varietal a les noves tendències del mercat, per tal de reforçar l'estructura del sector vitivinícola El termini de presentació de sol·licituds per a la campanya de 2009-2010 serà el comprès entre l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre en el DOGC i el 19 de febrer de 2010, inclòs. Podran acollir-se a l'ajut les persones titulars de vinya de raïm per a vinificació integrades en un pla col·lectiu o titulars d'un pla individual. Els viticultors que presentin una sol·licitud d'ajut per la campanya 2009-2010 hauran de presentar la DUN 2010.

Condicions de l'ajut

Les accions admissibles seran les que s'hagin previst en el pla aprovat, i la superfície màxima per sol·licitud d'ajut i any és de 3 hectàrees. El percentatge màxim de finançament serà del 50% del cost en plans col·lectius i del 42,5% en plans individuals. L'Ordre també contempla la compensació pels viticultors per la pèrdua d'ingressos derivada de l'aplicació del pla, fixada en:
  • 1.700 euros/ha en el cas de mesures de reestructuració que incloguin arrencada.


  • 850 euros/ha per les accions de transformació de vas a emparrat i reempelt.
A més, es podrà fer la sol·licitud d'ajut per mesures finalitzades durant la campanya o per bestreta. No es tindrà dret a l'ajut quan no s'executi com a mínim el 80% de la superfície sol·licitada.

Un mínim de deu anys de cultiu de vinya

Des del DAR recorden que les superfícies de vinya han de romandre en cultiu durant un període mínim de deu anys, i han de complir amb els compromisos de la condicionalitat Per a determinar l'ajut al qual té dret el viticultor es tindrà en compte la superfície vitícola finançable (perímetre extern dels ceps més un marge, l'amplada del qual correspon a la meitat de la distància entre fileres). A més, la nova reglamentació inclou un llistat amb la relació costos màxims per acció.