I+R | 03/02/2010  UABDivulga

Flors que produiran combustible

Els resultats de dos estudis realitzats per investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universidad de Santiago de Compostela i la Universitat de Leiden indiquen que la biomassa sobrant a la producció de fibres de lli i la que genera la Brassica carinata es poden emprar per a produir bioetanol.

Flor de lli

Flor de lli. Font: UABDivulga

Aquests estudis avaluen, des del punt de vista ambiental, la producció de bioetanol a partir de dues fonts de biomassa que fins ara no s'han explotat:
  • Els residus agrícoles del lli
  • Els cultius de Brassica carinata, planta herbàcia de flors grogues, similar a la qual cobreix els camps a la primavera
Els investigadors, entre els quals es troben Joan Rieradevall, Xavier Gabarrell i Carlos Martínez Gasol de la UAB, han confirmat que si es produeix bioetanol amb aquests dos tipus de biomassa s'aconsegueix reduir les emissions de CO2 i el consum de combustibles fòssils, dos dels objectius establerts per la Unió Europea per a promocionar els biocombustibles.

Metodologia

En aquests treballs s'han analitzat les càrregues ambientals associades a les diferents etapes del procés:
  • Cultiu de lli o Brassica

  • Producció de etanol (mitjançant hidròlisi enzimática seguida de fermentació i destil·lació)

  • Barreja en diferents proporcions amb gasolina

  • Ús en un cotxe de passatgers
Els resultats d'ambdós estudis, publicats a la revista Renewable and Sustainable Energy Reviews, reflecteixen que l'ús de combustibles amb etanol pot ajudar a mitigar el canvi climàtic (reducció de gasos d'efecte hivernacle). Tanmateix, aquests combustibles també contribueixen a la acidificació, la eutrofització , la formació d'oxidants fotoquímics i la toxicitat (en persones o en l'ambient). Segons els experts, aquests efectes negatius es podrien pal·liar amb l'ús de cultius d'alt rendiment, així com mitjançant l'optimització de les activitats agrícoles i el millor ús de fertilitzants.

Bioetanol de segona generació

Les simulacions desenvolupades pels investigadors revelen que el lli (més ric en cel·lulosa) pot arribar a produir 0,30 kg d'etanol per cada kg de biomassa seca, enfront dels 0,25 kg/kg de la Brassica. No obstant, a l'analitzar tot el cicle de producció, la planta de flors grogues presenta una major producció de biomassa per hectàrea i té un menor impacte mediambiental. El biocombustible produït amb aquestes dues plantes és bioetanol de segona generació, que s'obté de residus forestals o agrícoles, o de cultius d'herbàcies, i que no entra en competència directa amb els cultius agrícoles destinats a l'alimentació animal i humana. La Unió Europea i el Fons Monetari Internacional estan promovent el desenvolupament d'aquest tipus de biocarburants. Recordem que Espanya és el tercer productor a Europa de bioetanol, per darrere de França i Alemanya, encara que de moment el seu ús tot just representa el 0.40% del total de l'energia.