REIAL DECRET | 03/02/2010  MARM

Nova normativa per protegir les coníferes del "pitch canker"

El Consell de Ministres va aprovar el passat 29 de gener una modificació del Reial Decret sobre eradicació i control del fong "Fusarium circinatum" Niremberg et O'donnell que causa la malaltia d'espècies coníferes anomenada "pitch canker", a fi d'incorporar a la normativa nacional les últimes disposicions comunitàries.

Bosc forestal

El Reial Decret estableix que en el cas que es confirmi la presència d'un focus inicial de l'organisme s'adoptaran diverses mesures per a les masses forestals, inclòs el material forestal de reproducció.

Delimitació de les zones infectades

Per al cas de masses forestals, el nou text indica que es delimitarà l'extensió del focus o zona infectada mitjançant la recollida i anàlisi de mostres d'arbres i, en conseqüència, es declararà contaminada la superfície corresponent. A més, es procedirà a l'eliminació del material sensible present en aquesta zona afectada. Per al cas de material forestal de reproducció, el Reial Decret assenyala que es delimitarà la zona infectada i es declararan contaminats els camps i instal·lacions en les quals s'utilitzin els mateixos mitjans de producció i es procedirà a l'eliminació de tot el material sensible afectat.

Destrucció de llavors

Respecte a les llavors, es procedirà a la destrucció immediata del lot afectat. Els altres lots, que formin part del mateix lloc de producció i tinguin possibilitats de contaminació, es declararan contaminats procedint-se a la seva immobilització i posterior destrucció. D'altra banda, el nou text també inclou un apartat en el qual s'indica que s'establirà una zona de seguretat al voltant del focus o zona infectada d'una amplària d'1 quilòmetre i s'hi efectuarà un seguiment intensiu en les èpoques més adequades. Quant als requisits per a la circulació de plantes d'espècies sensibles, s'estableix que aquestes, incloses les llavors i pinyes per a propagació, haurien de complir el previst en la normativa comunitària sobre mesures provisionals d'emergència per prevenir la introducció i propagació del fong en l'àmbit de la UE.