INFORMACIÓ GEOGRÀFICA | 16/02/2010  FEGA

S'actualitza el Sistema d'Informació Geogràfica de Parcel·les Agràries

Amb motiu de l'inici del període per a la presentació de les sol·licituds d'ajuts directes de la Política Agrícola Comuna 2010, iniciat el passat 1 de febrer, el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) ha fet públics els canvis incorporats en el Sistema d'Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles (SIGPAC) al llarg de 2009.

Imatge del visor SIGPAC

Font: FEGA

Les actualitzacions realitzades durant 2009 que ara es publiquen afecten més de 2,1 milions d'hectàrees i 2,5 milions de recintes SIGPAC, la qual cosa significa el 4,16% dels recintes existents en el SIGPAC. Les actuacions que s'han realitzat són:

  • Ortofotografies aèries. S'ha procedit a la substitució d'un bon nombre d'ortofotografies vigents durant la campanya 2009 i a revisar els usos o aprofitaments dels sòls dels recintes afectats. Les Comunitats Autònomes en les quals s'han dut a terme aquests treballs són: Andalusia (Quadrant Sud-Oest), Illes Balears, Castella i Lleó (Quadrants Nord-Est, Sud-Est i Sud-Oest), Comunitat Valenciana, Múrcia, Extremadura (Zona Oest), Galícia (meitat Oest de la Comunitat), Catalunya (Zona Interior), Comunitat Floral de Navarra (Meitat Nord), País Basc. La superfície afectada per la substitució d'ortofotos ha estat de 19.811.800 hectàrees amb 686.558 recintes corregits que signifiquen una superfície de 696.024 hectàrees.

  • Convergència amb Cadastre. En el transcurs de 2009 s'ha continuat el procés acordat al Conveni de col·laboració subscrit entre el FEGA i la Direcció General de Cadastre, per a la consecució d'una capa de parcel·les comuna en els dos sistemes. S'han finalitzat els treballs corresponents a la creació del parcel·lari unificat en 2.320 municipis i 14,8 milions d'hectàrees, procedint-se també a la integració de modificacions puntuals en 834 municipis.

  • Integració de Concentracions Parcel·làries. En les Comunitats d'Aragó, Astúries, Castella la Manxa, Castella i Lleó, Extremadura i Galícia s'han incorporat al SIGPAC, en la majoria de casos simultàniament amb el procés de convergència, concentracions parcel·làries que afecten 109 municipis amb una superfície modificada de 190.341 hectàrees.

  • Incorporació d'Obres Civils. Al llarg de 2009 s'han incorporat al SIGPAC diverses obres de gran envergadura de nova inauguració o en construcció, el que comporta una variació apreciable als recintes per les que aquestes infraestructures discorren. Els territoris en els quals s'ha actuat de forma significativa són: Astúries i Castella i Lleó i en menys mesura en les comunitats de Múrcia, València i Navarra, amb un total de 151 municipis afectats, 21.270 recintes i 21.483 hectàrees de superfície modificada.

  • Controls de camp. El nombre de recintes en els quals s'han detectat, durant els controls diferències amb el contingut del SIGPAC ha estat de 119.474 amb 163.862 hectàrees. Aquests recintes han estat canviats per reflectir la realitat en la seva geometria (límits), superfície, o atributs.

  • Sol·licituds de modificació. Qualsevol agricultor que observi en el SIGPAC alguna diferència amb la realitat del terreny a les parcel·les i recintes que conrea, pot sol·licitar la modificació de les dades a la Comunitat Autònoma en la qual està ubicada la seva explotació. Per aquest concepte han estat objecte de modificació 313.378 recintes, que inclouen una extensió de 625.711 hectàrees.

  • Actuacions relatives a l'ús vinya. En el període de temps que comprèn els anys 2007 al 2010 s'està duent a terme una acció específica, l'objectiu de la qual és l'actualització de les parcel·les de vinya en el SIGPAC. Fins a la data, s'han modificat 1.752.322 recintes que signifiquen 933.796 hectàrees corresponent al 2009 un total de 1.551.870 recintes i 791.578 hectàrees en les Comunitats Autònomes d'Aragó, Astúries, les Balears, les Canàries, Castella la Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Extremadura, Galícia, Madrid, Múrcia, Navarra, La Rioja i Comunitat Valenciana.

El SIGPAC és el sistema de referència que conté les dades de totes i cada una de les parcel·les agrícoles per les quals els beneficiaris poden sol·licitar anualment els ajuts de la PAC.

El SIGPAC s'actualitza anualment per facilitar als agricultors l'acompliment de les seves sol·licituds d'ajuda, permetent-los localitzar amb facilitat totes les seves parcel·les, amb indicació de la seva superfície i dels possibles usos a efectes d'ajuda, a través de la informació facilitada pel Visor SIGPAC.