TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 23/01/2012  RuralCat/DAAM

El PATT 2012 recull més de 800 actuacions

El PATT 2012 preveu un total de 899 actuacions, de les quals 640 són activitats puntuals (jornades tècniques, jornades de referència, seminaris i jornades de camp) i 259 són activitats continuades (actuacions de recerca aplicada i investigació). Inclou actuacions pròpies de 40 sectors econòmics diferents i s'elabora anualment per la Comissió Coordinadora de Transferència Tecnològica (CCTT, Ordre ARP/308/2003, de 2 de juliol) d'acord amb les necessitats i les propostes d'entitats, institucions i empreses del sector agrari i agroalimentari.

 L’actual edició del Pla Anual de Transferència Tecnològica es caracteritza per la presència significativa d’actuacions en els àmbits següents:

 • Agricultura
 • Ramaderia
 • Indústries agroalimentàries
 • Forestal
 • Pesca i aqüicultura
 • Producció agrària ecològica
 • Agroturisme i desenvolupament rural
 • Jardineria i plantes ornamentals
 • Gestió empresarial
 • Reg
 • Estalvi i eficiència energètica
 • Varietats tradicionals i races autòctones
 • Medi natural i biodiversitat
 • Qualitat i comercialització
 • Benestar animal
 
La col·laboració entre les diferents unitats del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) amb entitats com l’IRTA, l’INCAVI o el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya ha anat en augment en les darreres edicions. També destaca la vinculació en la proposta i execució d’activitats  de les Escoles de Capacitació Agrària del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, de les organitzacions professionals i de caire associatiu i de les cooperatives agràries, entre altres.
 
Cal remarcar el paper del PATT en la integració d’entitats i organismes. El PATT actua com a pol d’encontre dels diferents agents vinculats al sector agroalimentari i forestal de Catalunya, possibilitant, així, la  consolidació de relacions i reconeixement entre ells de manera continuada, unificant i coordinant  esforços i recursos per a una major eficàcia i eficiència en la generació i transmissió del coneixement.
 
A Catalunya, el sector agrari, agroindustrial i rural té una activitat dinàmica i consolidada en els àmbits de la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I), en els quals participen activament centres  de recerca, universitats, empreses i administracions vinculades al sector.
 
El DAAM, juntament amb la Fundació Centre UdLIRTA, col·laboren en la definició i la redacció d’un Pla estratègic interdepartamental R+D+I pel sector agrari, agroalimentari, rural i forestal de Catalunya. Un pla estratègic del Govern de la Generalitat de Catalunya que, tal com es va resoldre en el debat de Pla estratègic interdepartamental R+D+I agroalimentari i rural de Catalunya.