ECONOMIA | 26/01/2012  RuralCat/DAAM

El pressupost del DAAM augmenta un 16,7 %

El principal objectiu del pressupost per al 2012 del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), que puja a 501,7 milions d'euros, és dinamitzar l'activitat productiva en el sector agroalimentari i contribuir així a aconseguir que aquest sector sigui un gran instrument per sortir de la crisi econòmica, segons ha manifestat el conseller Josep Maria Pelegrí en la presentació de l'esmentat pressupost al Parlament de Catalunya.

 El pressupost del DAAM  puja un 16,7% respecte del 2011 i prioritza els recursos destinats a l'impuls del sector  productiu especialment pel que fa referència a la seva modernització, competitivitat i internacionalització

 Enguany, els comptes incrementen els recursos que van destinats directament al sector. En aquest sentit, el 70,2% es destina de manera directa al sector mitjançant ajuts, aportacions a empreses, préstecs i inversions directes en infraestructures, el que representa un 7 %  més respecte el que es destinava l'any anterior.
 Per al conseller Pelegrí, es tracta de donar suport al sector en un moment de crisi econòmica, aprofitant que la indústria agroalimentària té un valor estratègic, ja que és el primer sector industrial del país i ha mostrat una gran resistència a aquesta crisi, gràcies a l’increment de les exportacions.
 En aquest sentit, el pressupost garanteix el manteniment de tots els ajuts cofinançats,  i en alguns casos s'han incrementat. Això permet incorporar mes de 500 milions de finançament d'altres administracions, amb un total de més de 1000 milions d'euros.
 A destacar, també  l’increment en un 27,5%  els recursos destinats a donar suport al sector empresarial a través de facilitar accés al crèdit mitjançant préstecs a interès zero per a finançar projectes d'inversió que generin major activitat econòmica, ocupació i impuls de la internacionalització de les empreses.
 D’altra banda, el pressupost del 2012, amb unes aportacions de 146 milions d’euros prioritza les inversions en infraestructures estratègiques per al desenvolupament rural i la millora de la productivitat i competitivitat del sector, especialment en matèria de regadius (Segarra-Garrigues i Xerta-Sénia).
 Així mateix, i seguint la línia de l’exercici anterior, manté un important esforç per complir  els criteris de contenció i austeritat en la despesa corrent, que baixa gairebé un 22% en el pressupost del 2012.
 Aquest pressupost  està alineat plenament amb els objectius del pla de govern i  els eixos el pla d'acció del Departament per al 2012 entre els quals cal destacar els següents, tal com destacat el conseller:
oncentrar tot l’esforç pressupostari en l’activitat productiva.
Seguir avançant en el compliment de la Resolució 671, de 14 d'abril de 2010, del Parlament sobre el món agrari, de manera que passarem del 53 % assolit el 2011 a un objectiu del 78% el 2012 i en les polítiques de reactivació econòmica i foment de l'emprenedoria agrària al nostre país. 
Treballar amb el sector per elaborar el posicionament comú davant les reformes de la  PAC i del Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP) que ens afecta molt directament.
Reclamar dintre de la PAC eines per a la regulació dels mercats, per aconseguir un equilibri competitiu i que els pagesos puguin obtenir unes rendes dignes;
Impulsar les línies d'acció vinculades a la millora de la qualitat, la professionalitat, la formació, la recerca,  la innovació, la promoció dels mercats de proximitat i la transferència tecnològica.
Fomentar la política de crèdit, promovent mesures que facilitin l'accés al finançament per part de les empreses del sector.
Compatibilitzar la preservació dels valors naturals amb el creixement econòmic i la dinamització de les activitats agroindustrials, pesqueres i forestals que es desenvolupen en el territori.
Prioritzar l'exportació i la internacionalització dels productes i de les empreses del sector
Col·laborar amb el sector per cercar eines que vagin destinades a la regulació dels mercats cap a l'equilibri competitiu.
Donar suport a les entitats adscrites al departament, per tal que cerquin major finançament del sector privat i que optimitzin els seus recursos que els hi permeti apropar-se a l'autofinançament.
Continuar treballant en la línia de simplificació normativa i administrativa i potenciarem l'administració electrònica.