TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 12/06/2018  Ruralcat

L’Escola Agrària de Tàrrega publica l’oferta formativa per a la Nova Pagesia del curs 2018/19

L’escola oferta diferents cursos i unitats formatives de formació agrària semi presencial per al proper curs destinats a tots els interessats a ampliar els seus coneixements agraris. Es tracta d’una formació convalidable amb el procés d’incorporació a l’empresa agrària del DARP.

L’oferta consta de 36 unitats formatives del CFGM de Producció Agropecuària, dividida en dos blocs temàtics: Agrari i Ramader, que consten d’un total d’11 mòduls. El bloc agrari comprèn els mòduls de Fonaments agronòmics, Taller i equips de tracció, Infraestructures i instal·lacions agrícoles, Principis de sanitat vegetal, Control fitosanitari, Plantació de cultius, Producció agrícola i Formació i orientació laboral. El bloc ramader consta dels mòduls: Fonaments zootècnics, Infraestructures i instal·lacions agrícoles, Producció de llet, ous i animals per a vida i Producció de carn i altres produccions ramaderes. 

La matrícula per a les unitats formatives serà del 4 a l’11 de juliol, del 10 al 21 de setembre i del 10 al 21 de desembre de 2018 i del 4 al 15 de febrer de 2019.

D’altra banda, l’escola ofereix 20 cursos de formació contínua en modalitat presencial i a distància. Pel que fa a la formació preceptiva s’inclou el curs de Nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris (presencial), Nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris, Curs de benestar animal. Porcs i el Curs de benestar animal. Aus.

Pel que fa a la formació en gestió empresarial es pot cursar el curs d’Iniciació al full de càlcul, Recursos de gestió de l'empresa agrària (edició 1 i 2),Tasques per la gestió de l'empresa (edició 1 i 2), i Habilitats en la gestió de l'empresa (edició 1 i 2).

Per últim, l’escola oferta altres cursos de formació contínua, com Prevenció de riscos laborals, Aigua, sòl i fertilització. Ecosistemes, Maneig i manteniment del tractor i màquines motrius, Fonaments zootècnics, Manteniment d'instal·lacions agrícoles, Producció agrícola extensiva, Producció fructícola, Presa de decisions en l'explotació agrària extensiva i Presa de decisions en l'explotació ramadera (boví/porcí).

Els cursos es celebraran del setembre de 2018 al juny de 2019 i la matrícula es podrà fer fins a 15 dies abans de l’inici del curs.