AJUTS | 26/03/2012  RuralCat/DAAM

Convocatòria d'ajuts a les assegurances agràries

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha convocat els ajuts per al foment de l'ús de les assegurances agràries corresponents a l'any 2012 i n'ha aprovat les bases reguladores, per ORDRE AAM/63/2012, de 19 de març (DOGC núm. 6095 - 26/03/2012).

 En el marc del Pla d’assegurances agràries combinades, el DAAM, entre d’altres actuacions per al foment de l’ús de les assegurances agràries i per a fer-les extensives a tot el sector productor (divulgatives, d’estudi, de participació en el si dels grups de treball i comissions establerts dins el sistema d’assegurances agràries...), estableix ajuts a la contractació de les pòlisses consistents en una subvenció directa sobre el cost de contractació de l’assegurança agrària, ajuts que regula l’Ordre avui publicada. Els resultats obtinguts per aquestes convocatòries aconsellen continuar amb la subvenció de les assegurances agràries.

 
Aquesta darrera convocatòria publicada manté els criteris dels anys anteriors, com la prioritat en el percentatge d’ajut de les assegurances contractades en les línies que ofereixen més cobertures, en les que permeten aglutinar en una sola pòlissa produccions diverses, en les que ofereixen cobertura per sequera en conreus de secà i en les que ofereixen cobertures en les produccions on hi hagi un nivell d’assegurament baix.
 
Així ara, d’una banda, es fa pública la convocatòria dels ajuts a les assegurances agràries que estableix el Pla d’assegurances agràries combinades per a l’exercici 2012 que tenen naturalesa d’ajut d’Estat i, de l’altra, s’estableix i es fan públics ajuts a les pòlisses subscrites en la modalitat d’assegurances per a les estructures, cobertures i instal•lacions d’hivernacles, umbracles i túnels, independents, de les pòlisses subscrites per a l’assegurament de la producció que protegeixen, que s’acullen al règim de minimis que preveu el Reglament CE 1535/2007 de la Comissió, de 20 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts de minimisen el sector de la producció de productes agrícoles.
 
En el marc del Pla d’assegurances agràries combinades vigent, els ajuts que es concedeixen per part del DAAM consisteixen a subvencionar un percentatge sobre la subvenció que l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (ENESA) aplica a la pòlissa contractada.
 
Els percentatges d’ajut, segons el grup de subvenció, per a l’any 2012 són els següents:
 
Grup              Percentatge 2010 
I                                 25%               
II                                27%
III                               42%
IV                                55%
V                                 29%
VI                                68%
 
El Pla d’assegurances agràries combinades per a 2012 completa la posada en marxa del nou model de contractació sota un esquema d’assegurament amb cobertures creixents en les assegurances agrícoles i forestals, que s’inicià al segon trimestre del 2011 amb les línies d’assegurança de cítrics, i roman pendent per a les properes campanyes l’adaptació de les assegurances ramaderes a aquest mateix esquema d’assegurament amb cobertures creixents.
 
Finalment, pel que fa a l’ajut per a la contractació d’assegurances per a les estructures, cobertures i instal•lacions d’hivernacles, umbracles i túnels, independents de les pòlisses subscrites per a l’assegurament de la producció que protegeixen, el percentatge d’ajut per a aquest any 2012 es manté en el 27% del cost de la prima.
 
L’assegurança s’aplicarà als sectors agrícola, ramader, forestal i aqüícola, i els riscos assegurables són tots els fenòmens de la natura susceptibles de produir danys sobre les produccions agràries i que compleixin els requisits tècnics necessaris per al seu assegurament.
 
Cal destacar el fort compromís del DAAM en el suport al sistema d’assegurances agràries, que entre d’altres coses, es veu reflectida en el manteniment de l’aportació pressupostària per fer a front a aquests ajuts que se situa en 8.900.000 euros (un 1,14% més que l’any 2011).
 
Les assegurances són un instrument bàsic per a garantir l’estabilitat dels ingressos davant  de diverses contingències. Actualment el Departament, conjuntament amb el sector, està revisant totes les cobertures que ofereix Agroseguro per tal d’analitzar quins canvis caldria introduir per a tenir un mapa d’assegurances més realista. Amb un bon marc d’assegurances, cada titular d’explotació ha de ser responsable del nivell de risc i de cobertura que vol assumir.