REG | 19/06/2018  Ruralcat

Catalunya i Europa inverteixen en la innovació territorial i l’ús eficient de l’aigua en l’agricultura

Els fons europeus FEDER, a través de les Comunitats RIS3CAT i PECT, cofinancen tres projectes liderats per entitats públiques i privades de Catalunya que promouen l’R+D+I i la transformació econòmica del territori amb un fort component d'innovació.

El Programa Operatiu (PO) FEDER de Catalunya 2014‐2020 inverteix principalment en quatre objectius temàtics: potenciar el R+D+I, millorar l’accessibilitat i l’ús de la qualitat de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC), millorar la competitivitat de les pimes i afavorir el pas a una economia de baixes emissions de carboni i de baixa intensitat energètica en tots els sectors.
 
L’estratègia per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) promou l'R+D+i com a motor de transformació del teixit productiu per avançar cap a la visió de l’Horitzó 2020. Els seus eixos d’actuació i objectius estratègics són els següents:
 
 
En aquest sentit, els instruments creats per l’administració per incidir en aquests 4 eixos són diversos, dels quals destaquen:
 
1) Les Comunitats RIS3CAT, que són l’eina que facilita els grans projectes d’R+D i innovació entre empreses i entitats d’un mateix àmbit, duts a terme a Catalunya i amb un alt impacte al territori i a les empreses. Els projectes tindran un fort impacte d’internacionalització dels resultats i la tecnologia, i capacitaran les empreses per accedir a convocatòries internacionals d’R+D+i, en especial, al programa Horizon 2020 de la Unió Europea i a licitacions. A principis de 2018 s’ha resolt la segona convocatòria de Comunitats RIS3CAT i s’ha aprovat la Comunitat de Tecnologies de la Producció Agroalimentària (COTPA). La Universitat de Lleida (UdL) és la coordinadora de la Comunitat formada per 38 entitats privades i públiques del teixit productiu i de recerca. Concretament, el consorci del projecte Low Input Sustainable Agriculture – LISA agrupa Codorniu SA, empresa del sector vitivinícola; Agropixel SL, empresa de serveis de teledetecció; CETAQUA, UdL i IRTA, de l’àmbit de la recerca i les associacions FEMAC i FCAC. El projecte té per objectiu reduir el volum d’inputs a aplicar i millorar l’eficiència de la seva aplicació en l’agricultura. Entre aquests inputs cal destacar l’aigua de reg.
 
2) Els Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) són iniciatives, impulsades pels agents del territori i liderades per les entitats públiques locals de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i diputacions provincials), que articulen uns projectes amb operacions i actuacions per a la transformació econòmica del territori, que tenen un fort component d'innovació. Els PECT estan dirigits a dos àmbits territorials d'actuació, els quals estan definits per criteris de població i municipalitat, que s'han de respectar en cada àmbit:
 
-PECT de l'àmbit metropolità de Barcelona: població mínima de 100.000 habitants.
-PECT fora de l'àmbit metropolità de Barcelona: població mínima de 20.000 habitants, llevat que el PECT sigui d'àmbit comarcal.
 
Els àmbits d'actuació dels PECT s'emmarquen en les prioritats d'inversió, els objectius específics i els eixos prioritaris del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, citats anteriorment, i s’hi afegeix l’eix de “Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos”.
 
A l’abril s’ha resolt la primera convocatòria. Dos dels projectes cofinançats tenen per objectiu obtenir un creixement sostenible amb un impacte econòmic-social positiu en el territori, mitjançant l’eix vertebrador aigua i el seu ús eficient. Els projectes són:
 
a) Girona, regió sensible a l’aigua, coordinat per la Diputació de Girona i amb la participació de la Cambra de Comerç de Girona, la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter, la Universitat de Girona, la Fundació Mar, el Consorci de la Costa Brava, l’IRTA i la Fundació Mas Badia
 
b) Motors pel Segarra Garrigues: Creixement econòmic al territori Segarra Garrigues impulsat per la innovació als nous regadius i la promoció de la cooperació vertical amb Agroindústries, coordinat per l’Ajuntament de Tàrrega i conjuntament amb l’IRTA, la Fundació Mas Badia i l’Associació ACORD.
 
Al llarg dels pròxims 3 anys, els projectes tenen el compromís de transferir a la societat els resultats dels avenços innovadors mitjançant publicacions, anuncis a la premsa, la creació de pàgines web, l’ús de les xarxes socials, realitzant materials multimèdia i organitzant jornades tècniques.
 
Webgrafia:
 
 
 
Amb el cofinançament de: