R + D | 29/08/2007  Ruralcat

Nova tècnica d'inseminació artificial en cunicultura

El Centre d'Investigació de Tecnologia Animal (CITA), que depèn de la Generalitat Valenciana, ha desenvolupat un nou sistema que redueix el temps necessari per a la fecundació dels animals.

Conills

Conills

La inseminació artificial en aquesta espècie presenta una diferència essencial al d'unes altres com el boví, el porcí o el oví, ja que perquè sigui efectiva és necessari induir la ovulació de les femelles després de dipositar el semen. Aquesta circumstància fa necessari que, una vegada realitzada la inseminació, s¿hagi de procedir a un segon pas en el qual s¿injecta a l'animal una substància similar a la qual produiria la conilla després de ser muntada per un mascle. Precisament els treballs realitzats pels investigadors del CITA en aquest camp s'han centrat en la recerca d'un mètode que permeti prescindir d'aquesta injecció per a assolir la fecundació. Per a això, s'han desenvolupat nous diluents que s'utilitzen juntament amb el semen durant el procediment d'inseminació de les femelles. Aquests productes ja incorporen en la seva composició substàncies actives capaces de fer que la conilla ovuli sense necessitat de cap tractament posterior, el que simplifica el procediment. Des d'un punt de vista pràctic, els avantatges són destacables, ja que eliminen el possible dany i estrès que suposa per a la conilla una injecció intramuscular. A més, milloren les condicions de treball del tècnic inseminador, ja que es redueix el risc sanitari que suposa l'ús d'agulles i xeringues. Finalment, milloren l'eficàcia de la tècnica d'inseminació, ja que es redueix el temps d'aplicació de la dosi de semen, incrementant-se el nombre de conilles inseminades per operari i hora.

Crioconservació del material genètic

Per altra banda i de forma complementària, des del CITA s'està ultimant un nou sistema de crioconservació espermàtica que permeti equiparar tècnicament la inseminació del conill a la de l'espècie bovina, beneficiant-se així de totes els avantatges que pot aportar la inseminació artificial en termes tant de la gestió de l'esperma de mascles d'elevat valor genètic com de bioseguretat. En aquest sentit, cal assenyalar que la congelació de semen facilita la gestió dels centres d'inseminació i la difusió genètica dels millors mascles. Per altra banda, garanteix que el semen comercialitzat hagi estat el període suficient per a descartar la presència de qualsevol patogen tant en el material genètic o en els mascles donants. Els resultats obtinguts fins al moment en aquesta matèria són encoratjadors, pel que està previst que en breu es pugui introduir el semen congelat en cunicultura a nivell comercial. La combinació de l'ús de tècniques de reproducció assistida en conills juntament amb la crioconservació de l'esperma generarà importants beneficis en la renda dels ramaders, reduint les despeses al poder contar amb un menor nombre d'exemplars mascles i facilitant la planificació temporal de la reproducció dels animals.