PESCA | 20/06/2018  Ruralcat

Vist i plau al Decret de governança de la pesca professional a Catalunya

El Govern de la Generalitat ha aprovat el Decret de governança de la pesca professional a Catalunya del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. El nou model propi de Catalunya sobre gestió pesquera implica un canvi radical de plantejament en la gestió dels recursos marins.

Font: DARP

Font: DARP

Aquesta norma preveu que les pesqueres catalanes dins l’àmbit competencial de la Generalitat siguin gestionades per comitès de cogestió integrats per representants del sector, científics, Administració i societat civil (tercer sector ambiental), tots amb el mateix poder de codecisió. En paral·lel, s’estableix un sistema innovador de gestió de l’esforç pesquer basat en la regulació dels dies de pesca anuals i es preveuen programes socioeconòmics específics per pesquera.
 
El nou model propi de Catalunya sobre gestió pesquera implica un canvi radical de plantejament en la gestió dels recursos marins. Aposta per una gestió propera des de baix a l’escala del territori, que incorpora una gran flexibilitat i adaptabilitat (gestió bioeconòmica adaptativa). La interacció constant entre científics, pescadors i món de la conservació és essencial per assegurar la sostenibilitat i eficàcia de les mesures. Alhora, l’apoderament del sector fa que es responsabilitzi i faci seves les regles establertes, la qual cosa n’incentiva enormement el compliment, que sovint és assegurat pel sector mateix.
 
Amb l’aprovació d’aquest Decret, s’han posat les bases d’un projecte de país per a un sector primari marí modern, sostenible i econòmicament viable, desenvolupat en règim de corresponsabilitat amb el sector pesquer i els agents civils implicats (científics, tercer sector ambiental). En definitiva, un nou contracte social per a l’ús sostenible dels recursos marins públics basat en la cogestió. Aquest nou Decret adoptat és considerat la legislació més avançada d’Europa (i capdavantera al món) en apoderament del sector pel que fa a la gestió de l’activitat pesquera.
 
La nova norma catalana s’ha aprovat en un moment clau en què està en discussió el futur de la pesca a la Mediterrània, i es basa en l’èxit d’experiències pilot prèvies desenvolupades arreu del territori, com ara la cogestió del sonso i la gamba a Palamós, i diverses iniciatives de vedes espacials permanents al litoral de Girona.
 
El desenvolupament del nou model de gestió pesquera català és precisament una de les línies clau recollides en l’Estratègia marítima de Catalunya que va ser adoptada la setmana passada pel Govern. L’Estratègia persegueix l’impuls del desenvolupament del potencial d’economia blava del país i reivindica l’espai marítim català com a generador de creixement blau sostenible.