AJUTS | 20/06/2018  Ruralcat

Convocats els ajuts a la innovació en el sector pesquer i de l'aqüicultura i a la transferència de coneixements entre investigadors i pescadors

Aquests ajuts es convoquen en el marc del Programa Operatiu del Fons Europeu Marítim i de la Pesca per al període 2014-2020 d'acord amb el Reglament MEC i el Reglament FEMP per promoure la innovació, la recerca, i la transferència de coneixement entre investigadors i el sector pesquer i aqüícola.

Els ajuts a la innovació en el sector pesquer i de l’aqüicultura pretenen assolir les prioritats establertes en l'article 6 del Reglament FEMP de fomentar una pesca i una aqüicultura sostenible des del punt de vista mediambiental, eficient en l'ús dels recursos, innovadora, competitiva i basada en el coneixement.
 
El pressupost per aquesta convocatòria té una naturalesa de crèdit plurianual, i es desglossa de la següent manera:
 
500.000€ per l’any 2018
500.000€ per l’any 2019
500.000€ per l’any 2020
 
Les persones beneficiàries han d'indicar en la sol·licitud a quina de les anualitats concorren. Un mateix beneficiari pot sol·licitar ajut a les tres anualitats i un mateix ajut pot tenir dotació financera per les 3 anualitats.
 
Pressupost: 1.5M€ 
Data límit: 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGC (15/06/2018).