AJUTS | 21/06/2018  Ruralcat

El Departament d’Agricultura destinarà 2 milions d’euros a ajuts a activitats de demostració pel sector agrícola, ramader, forestal i agroalimentari de Catalunya

Aquests ajuts estan cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) d’acord amb el que preveu el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Davant l’èxit de la convocatòria 2017, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha convocat per segona vegada els ajuts destinats a les activitats de demostració de Transferència Tecnològica (operació 01.02.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020) corresponents a 2018, per un import total de 2 milions d'euros.
 
En la primera convocatòria d’aquesta mesura es van aprovar 37 sol·licituds d’activitats de demostració de temàtiques molt  diverses, com per exemple, estratègies de maneig del llit en granges de boví, bioseguretat en explotacions avícoles, l’ús d'una abella solitària per millorar la pol·linització en fruiters, la viabilitat de l'ús dels encoixinats biodegradables a l'horticultura i eines de suport a la decisió per a l'aclarida química en pomera, entre d’altres.
 
La transferència tecnològica i la gestió del coneixement constitueixen un element clau en els objectius del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. En aquest sentit, el Govern de la Generalitat de Catalunya va definir com una de les seves prioritats l’impuls i la coordinació de l’R+D i la innovació i transferència tecnològica del sector agroalimentari i rural de Catalunya. Aquest compromís es va formalitzar amb l’aprovació del Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020.
 
Per al període 2014-2020, la innovació constitueix una prioritat transversal per als objectius de la Unió Europea, que ha d’aplicar-se de manera horitzontal en relació amb altres prioritats de desenvolupament rural. En línia amb aquesta prioritat, un dels objectius o reptes del Programa de desenvolupament rural de Catalunya és estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.
 
Per tal de donar resposta als objectius de govern de potenciar la transferència tecnològica al sector agroalimentari i forestal de Catalunya, el Programa de Desenvolupament rural per al període de programació 2014-2020 (PDR), preveu dins la mesura 01 “Accions de transferència de coneixements i informació” l’operació 01.02.01, ajuts destinats a les activitats de demostració i a les accions d’informació
 
Aquests ajuts tenen com a objectiu el suport a la transferència de coneixements tècnics i de gestió adaptats a les realitats territorials i sectorials dels sectors agrícola, ramader, forestal i agroalimentari de Catalunya mitjançant la realització d’activitats de demostració, tals com projectes demostratius, parcel·les experimentals, plantes i instal·lacions pilot, camps d’assaig i itineraris demostratius.
 
Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts les universitats, centres de recerca, centres tecnològics i/o centres de la xarxa TECNIO de Catalunya i entitats vinculades a les universitats, que tinguin com objecte la recerca, considerant com a tals aquelles en què el seu òrgan de govern estigui participat per una universitat.
 
Dins dels criteris de priorització, es contemplaran, entre altres factors, el grau de participació del sector en la proposta presentada. Les propostes hauran de pertànyer a un dels següents àmbits estratègics:
 
a) Gestió sostenible, economia circular i adaptació al canvi climàtic del sector agroalimentari i forestal
b) Gestió eficient de l’aigua, l’energia, les dejeccions ramaderes i la fertilització orgànica
c) Innovació agroalimentària
d) Qualitat, seguretat i nous canals de comercialització a la cadena alimentària
e) Sanitat vegetal
f) Sanitat animal i benestar animal