SECTOR AGRÍCOLA | 21/02/2011  RuralCat

Fitxa tècnica 09: Estudi econòmic sobre l'ús de l'oli de colza com a biocarburant

Aquest estudi econòmic de l'oli de colza com a biocarburant en explotacions agrícoles mostra els resultats econòmics de la introducció de la colza en la rotació clàssica de conreus a la zona de l'Anoia i l'autoconsum del seu oli com a biocarburant en maquinària agrícola. El model d'explotació proposat s'ha localitzat a les comarques de la Catalunya central, en terres de secà cerealista, i que suposin l'autoconsum de coproductes generats en el conreu de la colza.

motor_cont_21_02_11

Motor d'un vehicle convencional modificat per funcionar amb oli vegetal. Font: DAAM. © Grau Baquero.

 

Actualment els biocarburants ocupen una important àrea d'estudi, essent el biodièsel i el bioetanol els més utilitzats en el nostre territori. La major part d'aquests biocarburants però, són de primera generació i la seva fabricació a gran escala presenta seriosos problemes ambientals i socials a causa de la gran demanda de terres agrícoles.
 
Tot i això, la necessitat de reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle n'incrementa la seva demanda. Per aquest motiu es considera interessant implementar altres biocarburants no presents en el mercat espanyol, com és el cas de l'oli vegetal fabricat a petita escala. La seva producció és més senzilla que la de biodièsel, ja que inclou menys processos i menys consum energètic.
 
Segons les conclusions d'aquest estudi, l'autoconsum d'oli de colza com a combustible suposa un benefici econòmic major que la rotació clàssica però no és tant beneficiós com en el cas d'utilitzar gasoil agrícola, ja que aquest està subvencionat. És per això que en països on no se subvenciona el gasoil agrícola s'ha desenvolupat més l'ús de l'oli com a combustible.
 
Per altra banda, ambientalment és molt favorable l'ús d'oli vegetal com a combustible, fins i tot més que utilitzar biodièsel, ja que aquest es fabrica a partir d'oli vegetal i per tant requereix encara més etapes de processat.