AJUTS | 19/04/2012  RuralCat/DAAM

Convocatòria d'ajuts per al benestar animal

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) convoca uns sèrie d'ajuts per fomentar les inversions necessàries per al compliment de les normes mínimes en matèria de benestar animal, per ORDRE AAM/95/2012, d'11 d'abril (DOGC núm. 6111 - 19/04/2012). Es poden sol·licitar del 20 d'abril al 19 de maig de 2012, ambdós inclosos.

cabres

Aquests ajuts consisteixen en una sèrie de préstecs per a auxiliar les inversions necessàries per adequar les explotacions al compliment de les normes mínimes, de recent introducció, en matèria de benestar animal i la subvenció de la totalitat dels interessos corresponents.

En breu, estarà disponible la fitxa informativa per poder tramitar aquest ajut.

A qui va dirigit?

Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques i jurídiques, titulars d’explotacions agràries, ubicades en l’àmbit de Catalunya, que reuneixin els requisits següents:

  • Tenir la condició de microempresa, petita i mitjana  empresa(PIME).
  • En cas d’una persona física, estar donada d’alta al sistema especial per a treballadors per compte propi agrari del règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social.
  • Complir les normes mínimes en matèria de medi ambient, higiene i benestar dels animals, d’acord amb el Reglament (CE) núm. 73/2009, del Consell, de 19 degener.
  • No trobar-se en situació de crisi d’acord amb la definició recollida a l’apartat 7 de l’article 1 del Reglament (CE) núm. 800/2008, de la Comissió, de 6 d’agost.
  • No estar pendent d’una ordre de recuperació arran una decisió prèvia de la Comissió que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú.
  • No incórrer en cap dels supòsits de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ni de l’article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
  • En el cas d’explotacions porcines,s’han d’haver creat abans del dia 1 de gener de 2003, a excepció que les explotacions creades amb posterioritat al dia 1 de gener de 2003 es trobin afectades per noves normatives de recent introducció en matèria de benestar animal que es puguin publicar fins al termini de la presentació de les sol·licituds. Per a la resta de les explotacions ramaderes, ser titular d’una explotació agrària que es veu afectada per normativa de recent introducció en matèria de benestar animal fins al termini de la presentació de les sol·licituds.