TRÀMITS I AJUTS | 26/04/2012  RuralCat/DAAM

El DAAM crea el Sistema Integrat de Dades d'Explotacions Agràries de Catalunya

El Govern ha aprovat el Decret de creació del Sistema Integrat de Dades d'Explotacions Agràries de Catalunya (DEAC), que integrarà a internet tota la informació disponible sobre les explotacions agràries. Aquest instrument permetrà disposar d'informació actualitzada eficaç per al Govern a l'hora d'avaluar la situació del sector agrícola i seguir l'evolució estructural de les explotacions agràries de Catalunya, a la vegada que agilitzarà i reduirà els costos administratius.

palla

El Sistema recollirà les característiques de les explotacions agràries i ramaderes: titularitat, superfície i béns de producció i d’orientació tècnica productiva de l’explotació. L’actualització del directori es farà d’ofici i de forma automatitzada a través de les dades obtingudes d’aplicacions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. D’aquesta manera s’eliminarà el cost administratiu per al ciutadà i, al mateix temps, es reduirà el cost per a l’administració.

El decret també flexibilitza determinats criteris per accedir a la qualificació d’Explotació Agrària Prioritària amb l'objectiu de facilitar i incentivar així l’activitat agrària, garantir la continuïtat de les explotacions i augmentar les que es podran acollir als avantatges d’aquesta qualificació. 

D’entre les mesures de flexibilització destaca, per exemple, la flexibilització dels criteris per accedir a la condició d'agricultor professional. Es facilita també l'accés de les dones com a titulars d'explotacions agràries, el relleu per cessament de l'activitat, per jubilació incapacitat laboral permanent o mort del titular. Es facilita també la qualificació d'explotacions agràries prioritàries a explotacions situades en zones amb limitacions naturals i agronòmiques. 

Facilitats per ser Explotació Agrària Prioritària

Amb aquesta major flexibilitat per obtenir la qualificació d’Explotació Agrària Prioritària hi haurà més explotacions que es podran acollir als avantatges fiscals en la transmissió de béns rústics, per compra, donació o herència, que representen entre el 75  i el 100 per cent de reducció de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. També es podran acollir als avantatges per accedir a determinats ajuts del Contracte Global d’Explotació i per obtenir determinats drets de producció.