MEDI NATURAL | 04/05/2012  RuralCat/DAAM

Novetats de la temporada de caça 2012-2013

L'obligació de senyalitzar les batudes de caça per evitar accidents i la prohibició de la caça major de l'1 de juliol fins al 31 d'agost, si hi ha un alt risc d'incendi, són algunes de les novetats de la normativa de la temporada de caça 2012-2013, que el DAAM ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Exemplar d'Isard. Fotografia del Dossier Tècnic sobre gestió cinegètica. Autor: Richard Martín Vidal.

Com a recordatori i per evitar accidents durant la pràctica de la caça major, s’introdueix a la normativa de la pròxima temporada l’obligació de senyalitzar-ne les batudes, tot col·locant als camins i pistes forestals que accedeixin a la zona de batuda uns senyals visibles que informen sobre la seva realització. Les característiques i símbols d’aquests senyals s’especifiquen a la normativa.

Una altra novetat destacada és la prohibició de practicar la caça major entre l’1 de juliol i el 31 d’agost quan el risc d’incendis forestals sigui molt alt i s’activi el Pla Alfa 3. Aquesta mesura enguany es veu molt necessària com a conseqüència de la manca de pluges i la sequera que Catalunya ha patit durant aquest hivern. Es tracta d’una prohibició establerta per prevenir i evitar possibles incendis forestals causats per una activitat que es practica al medi natural i amb armes de foc.

També s’estableixen noves mesures de col•laboració dels caçadors per recopilar informació sobre les captures de becades i perdius xerres de muntanya, a fi d’obtenir més informació dels rendiments de captura d’aquestes dues aus cinegètiques, conèixer l’evolució de les seves poblacions i altres dades biològiques (edats, sexes, dates de cacera...), i ajudar així a gestionar-ne millor l’aprofitament cinegètic.

Calendaris, comarques i espècies

Caça Major:

Com la temporada anterior, es fixa de manera general a tot Catalunya l’inici de la temporada de caça del porc senglar el primer diumenge de setembre (dia 2) i finalitza el quart diumenge de febrer, com a conseqüència de la seva abundància i amb l’objectiu de prevenir danys que puguin causar. Igualment, se n’avança a les comarques de Girona l’inici al primer diumenge de juliol (dia 1), i s’allarga fins al segon diumenge de març de 2013 (dia 10), atès que és l’àmbit territorial català on la densitat de porcs senglar és més alta. En les comarques de Girona, durant els mesos de juliol i agost, la caça del porc senglar només es podrà realitzar quan produeixi danys a l’agricultura, comunicant-ho prèviament als Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia Pesca, Alimentació i Medi Natural a Girona o bé al Centre Operatiu del cos d’Agents Rurals. També s’allarga a les comarques de Lleida fins a l’últim diumenge de març de 2013 (dia 31), atès que durant el mes de març és quan aquesta espècie més danys genera en aquestes comarques.

Pel que fa a la resta d’espècies cinegètiques de caça major, també es regulen els períodes hàbils en les àrees privades i locals de caça. S’han unificat els períodes hàbils de caça de la cabra salvatge i l’isard; es diferencien el període de primavera per caçar els exemplars mascles d’ambdues espècies i el període de tardor, allargant-lo fins al 6 de gener, per caçar exemplars d’ambdós sexes. El període hàbil del cérvol és entre el segon diumenge de setembre (dia 9) i el quart diumenge d'octubre (dia 28), ambdós inclosos, exclusivament per a mascles i en la modalitat d'acostament, i entre el quart diumenge d'octubre (dia 28) i el quart diumenge de febrer (dia 24), ambdós inclosos, per a ambdós sexes. El període hàbil de la daina és entre el segon diumenge d'octubre (dia 14) i el quart diumenge de febrer (dia 24), ambdós inclosos, per a ambdós sexes.

La novetat és per al cabirol, que queda de la manera següent: es canvia l’ordre dels diferents períodes hàbils de caça, començant pel període hàbil de la primavera que s’inicia el tercer diumenge d’abril (dia 15) i s’allarga fins al primer diumenge d’agost per fomentar la cacera d’exemplars mascle amb bons trofeus durant l’estiu (època en què els mascles són més fàcils de trobar i identificar); continua el període de tardor, per a ambdós sexes i per a qualsevol modalitat, entre el primer diumenge de setembre (dia 2) i el tercer diumenge de novembre (dia 18), i acaba amb el període d’hivern, exclusiu per a les femelles de cabirol mitjançant qualsevol modalitat, a fi de reduir i frenar la productivitat d’aquesta espècie, tot permetent caçar-les durant els mesos de gener i febrer, període en què ja no van acompanyades de les cries de l’any passat i es poden diferenciar dels mascles que tenen les banyes en ple creixement.

Dies hàbils per a la caça major: aquells que indica el corresponent Pla tècnic de gestió cinegètica, excepte per al porc senglar, el cabirol, el cérvol, la daina i el mufló, que seran tots els dies de la setmana.


Caça menor:

Pel que fa als períodes i dies hàbils de la mitja veda durant la qual es poden caçar guatlles, tórtores, tudons, coloms roquers, garses i estornells vulgars, i enguany, a més, la guineu, són els següents: Barcelona, Tarragona i les Terres de l’Ebre: 15, 19 i 26 d’agost i dia 2 de setembre. Girona: dijous, diumenges i festius no locals compresos entre el 15 d’agost i l’11 de setembre. Lleida: dijous, dissabtes, diumenges i festius entre el 15 d’agost i el 15 de setembre.

El períodes hàbil de caça menor en general serà entre el segon diumenge d’octubre (dia 14) i el dia 3 de febrer, ambdós inclosos. Per a la perdiu roja i la perdiu xerra de muntanya, entre el segon diumenge d’octubre (dia 14) i el dia 6 de gener, ambdós inclosos. La novetat és l’ampliació del període hàbil de la guineu entre el primer diumenge de setembre (dia 2) i el quart diumenge de març (dia 24), ambdós inclosos, a més de la seva incorporació com a espècie susceptible d’aprofitament cinegètic durant el període de la mitja veda amb l’objectiu de reduir les queixes que provoca; es tracta d’una espècie cinegètica abundant, comuna, depredadora i generalista que durant els mesos d’agost i setembre depreda sobre cries d’aus, tant cinegètiques com protegides.

Es manté, com en la temporada anterior, l’establiment d’un límit màxim de 12 captures de tórtora per caçador i dia, i de 3 captures de becada per caçador i dia. Enguany, a més, en les zones lliures s’estableix per primera vegada la limitació de capturar un nombre determinat d’exemplars (dos) del conjunt de determinades espècies de caça menor (llebre, perdiu roja i becada), per evitar l’excessiva reducció d’aquestes espècies en aquests terrenys cinegètics on no hi ha cap responsable o gestor de l’activitat cinegètica.

Pel que fa a previsions específiques de caràcter territorial, destaquen les establertes a determinades comarques de Lleida, les Terres de l’Ebre i Barcelona per minimitzar els danys que causen els conills a conreus agrícoles durant els mesos de juliol i agost. També, excepcionalment, a determinades comarques de Lleida i les Terres de l’Ebre, per les característiques agronòmiques dels conreus d’olivera, el període hàbil de caça del tord comú (Turdus philomelos), tord ala–roig (Turdus iliacus) i estornell vulgar (Sturnus vulgaris) en les àrees de caça d’aquestes comarques s’allarga des del primer diumenge de febrer (dia 3) fins al tercer diumenge de febrer (dia 17), ambdós inclosos, limitant els dies de caça als dijous, dissabtes i diumenges.