RAMADERIA | 09/05/2012  RuralCat/Gencat

El Govern simplifica els tràmits dels transportistes d'animals vius

El Govern ha aprovat la nova regulació del Registre de transportistes i mitjans de transport d'animals vius i del Registre d'operadors comercials de bestiar, amb l'objectiu de simplificar i reduir les càrregues administratives d'aquest sector. La nova regulació estableix les normes d'autorització, inscripció i funcionament d'aquests professionals.

 L’àmbit d’aplicació del decret són els transportistes d’animals, els seus mitjans de transport i els operadors comercials de bestiar que comercialitzin amb animals vius i tinguin el domicili social a Catalunya. Afecta el transport d’èquids domèstics i animals domèstics de les  espècies bovina, ovina, cabruna i porcina, els ocells de corral, ocells domèstics i conills domèstics, a més de gossos i gats domèstics, així com altres mamífers, ocells, animals vertebrats i de sang freda.

 

El nou decret respon a un doble objectiu

En primer lloc, el decret respon a a la voluntat de simplificació i de reducció de càrregues administratives, d’acord amb el Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l’activitat econòmica. En aquest sentit, s’han eliminat tràmits i s’ha simplificat la documentació que se sol·licita als operadors. En concret, queda suprimida l’autorització necessària perquè els operadors comercials sense instal·lacions s’inscriguin al Registre d’operadors comercials de bestiar. A partir d’ara serà suficient el tràmit de comunicació, un sistema més àgil i, per tant, menys restrictiu.
 Així mateix, els transportistes d’animals i els operadors comercials de bestiar que no tinguin el domicili social a Catalunya i que realitzin operacions de transport o comercials al país hauran de tenir l’autorització expedida per l’autoritat competent. Per tant, no caldrà una inscripció al registre.
 
 En segon lloc, el decret aprovat també té com a objectiu adaptar la normativa que regula el transport de bestiar (el Reglament 1/2005, de 22 de desembre, relatiu a la  protecció dels animals durant el transport i les operacions connexes) a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, relativa als serveis en el mercat europeu i que implica una major seguretat jurídica. El nou text suposa la derogació del Decret 268/2006, de 20 de juny, que va crear el Registre de transportistes i mitjans de transport d’animals vius i el Registre d’operadors comercials de bestiar, i que n’establia les normes d’autorització, inscripció i funcionament.
 
El règim sancionador és el que preveu la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, i la Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura dels animals, en la seva explotació, transport, experimentació i sacrifici, sens perjudici d’altres normes que en aquest sentit siguin aplicables.