ESTUDI | 12/07/2018  Ruralcat

Es publica un article científic sobre l’ús de diferents nutrients en una rotació de cultius farratgers

L’article està basat en els resultats d’un camp experimental ubicat al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa en què s’estableix una rotació farratgera de doble cultiu anual. El nitrogen és un nutrient essencial per al creixement i desenvolupament dels cultius, però en la fertilització, sobretot si és orgànica, també cal tenir present el cicle d’altres nutrients que s’emmagatzemen en el sòl són aprofitats pels diferents cultius implantats.

La fertilització de cultius amb materials orgànics (fems, purins, ....) és habitual en zones amb activitat ramadera on hi ha disponibilitat d’aquests fertilitzants, i la seva utilització per a la fertilització de cultius de zones properes permet acostar-se al tancament del cicle dels nutrients en un mateix sistema agrari. La utilització d’aquests materials orgànics en la fertilització dels cultius extensius aporta els 3 principals macronutrients (nitrogen, fòsfor i potassi), diferents micronutrients i matèria orgànica en el sòl.

L’article publicat “Double-annual forage crop rotation controls nutrient surpluses in N based organic fertilization” es centra en els treballs realitzats en un camp experimental establert al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, dirigit a conèixer els efectes de la fertilització orgànica i mineral en una rotació farratgera de doble cultiu anual. El camp experimental es va iniciar l’any 2007 i es varen fer avaluacions i seguiments durant 10 anys, fins al 2017. L’article s’ha publicat a la revista Agronomy Journal.

L’article es dirigeix a avaluar l’emmagatzematge de carboni i la disponibilitat de diferents nutrients quan s’apliquen diferents dosis de fems en criteri nitrogen. Els resultats mostren, que una dosi equivalent a 170 kg N ha-1 any-1 limita el segrest de carboni, mentre que una dosi més elevada (250 kg N ha-1 any-1), tot i mantenir quantitats adequades de la majoria de nutrients en el sòl, pot provocar acumulacions de fòsfor, aspecte que està en funció de la productivitat dels cultius i de la concentració d’aquest nutrient en els fems. L’article també destaca que les rotacions farratgeres de doble cultiu anual permeten maximitzar la recirculació de nutrients en un mateix sistema agrari.

El camp experimental forma part dels treballs desenvolupats en el marc del Pla per a la millora de la fertilització agrària a les comarques gironines. L’any 2007 es va iniciar el Pla a la comarca de la Garrotxa amb els objectius d’optimitzar l’ús del nitrogen emprat a l’agricultura, mantenir una elevada productivitat i qualitat dels productes i minimitzar els efectes negatius per al medi ambient. Aquest treball es desenvolupa amb la participació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, d’IRTA-Mas Badia, del Consorci Sigma i del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a través del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT).

Per assolir els objectius del Pla de fertilització es treballa en els àmbits de l’experimentació i la recerca, de la transferència d’informació i l’assessorament en fertilització als agricultors, i en el seguiment de la qualitat de les aigües. L’àmbit d’experimentació i de recerca consisteix principalment en el plantejament de camps experimentals en els quals s’avaluen diferents estratègies de fertilització, tant des del punt de vista productiu com des del punt de vista ambiental, per tal d’obtenir la informació i el coneixement que posteriorment es trasllada al sector agrari mitjançant recomanacions i jornades de transferència tecnològica.